Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Täienduskoolitus

Majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis: 169538

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

  Täiskasvanute koolituse seadus (alates 01.07.15): Riigi Teataja

  Täienduskoolituse standard (alates 01.07.15): Riigi Teataja


Konsultatsiooniteenus

Merlecons ja Ko OÜ pakutavate teenustega koolidele saab tutvuda SIIN.

Teenuste tellimiseks palume saata e-kiri aadressil mati@merlecons.ee.


Õigusaktid


Merlecons Toimetised


Raamatute tutvustused


E-kirja saatmine

Merleconsile saad meie veebilehe kaudu e-kirja saata SIIN.
Teated
Esmaspäev, 19. märts 2018

20 aastat tagasi (23. veebruaril) Merle ja Tarmo asutasid Merlecons ja Ko OÜ. Täname kõiki koostööpartnereid ja sõpru, kes on olnud kõik need aastad meiega. Täname tänase tiimi poolt kõiki endiseid kolleege - Eed, Alvar, Merilin, Kairi, Ilona, Reelika. Suur tänu kõikidele tänastele kolleegidele, kes igapäevaselt panustavad firma toimimisse - Tarmo, Mati, Maie, Merle ja Anneli. Palju õnne meile kõigile!


10. jaanuaril 2018. a muutis riigikogu põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, erakooliseaduse ning koolieelse lasteasutuse seaduse sätteid.

1. septembrist 2017. a muutus haldusjärelevalve pädevus sisuliselt. Kuni 31.08.2017 oli haldusjärelevalve pädevuses järelevalve õppe- ja kasvatustegevuse üle. Alates 01.09.2017 on järelevalve pädevust oluliselt laiendatud ja sisustatud: koolide (lasteasutuste) ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostav järelevalve eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse (alushariduse) kättesaadavus ja neile (sellele) võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus. PGS § 84 lg 1 ja KELS § 28 lg 1.

3. juunist 2017. a kadus nõue kehtestada asjaajamiskord, seoses Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruse nr 80 "Asjaajamiskorra ühtsed alused" kehtetuks tunnistamisega.

Kooli õppekava tuleb viia muutunud põhikooli riikliku õppekava lisaga 8 kooskõlla hiljemalt 1. jaanuariks 2018. a. Muutunud on I ja II kooliastmes õpitulemus ja õppesisu ujumises.

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele:

 • 13.03 - Milliste tegevuste kaudu "kahemehi" vähendada
 • 14.03 - Kooli sekretäri töö korraldamine
 • 15.03 - Muudatused õigusaktides: individuaalse õppekava koostamine ning kooli ja kodu vahelise kokkuleppe vormistamine
 • 20.03 - Meetodid koolivalmiduse määramiseks
 • 21.03 - Võtted toimetulekuks distsipliini- ja käitumisprobleemidega õppetunnis
 • 22.03 - Muudatused õigusaktides: Individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamine
 • 27.03 - Lasteaia direktori ja õppealajuhataja ülesanded lasteaia tegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel kooskõlas õigusaktidega
 • 28.03 - Kehalise kasvatuse ainekava uuendamine ja hindamine lähtuvalt riikliku õppekava nõuetest

  Õppekavadega saab tutvuda SIIN.

  Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

 • Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias A.
  Toimetised nr. 10 on pealkirjaga Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks.
  Toimetised nr. 9 on pealkirjaga Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu.
  Toimetised nr. 8 on pealkirjaga Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias B.
  Toimetised nr. 114 on pealkirjaga Muudatuste menetlemine ja vormistamine kooli õppekava kehalise kasvatuse ainekavas seoses muudatustega ujumises.
  Toimetised nr. 113 on pealkirjaga Õppenõukogu tegevuse korraldamine.
  Toimetised nr. 112 on pealkirjaga Õpetaja kui juht.
  Toimetised nr. 111 on pealkirjaga Muutunud nõuded asjaajamises: kooli direktori k&aumL;skkirja koostamine ja vormistamine õppeaastal 2017/2018.
  Toimetised nr. 110 on pealkirjaga Muutunud nõuded teabe- ja dokumendihaldusele, mis tingivad muudatused kooli asjaajamises: mõisted ja põhimõtted.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias C.
  Toimetised nr. 31 on pealkirjaga Muutunud nõuded teabe- ja dokumendihaldusele, mis tingivad muudatused lasteasutuse asjaajamises: mõisted ja põhimõtted.
  Toimetised nr. 30 on pealkirjaga Arenguvestluste läbiviimine ja koostöö lapsevanematega koolieelses lasteasutuses.
  Toimetised nr. 29 on pealkirjaga Abimaterjal lasteaia majandusjuhatajale: turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond koolieelses lasteasutuses.
  Toimetised nr. 28 on pealkirjaga Töösuhte ja personalitööga seotud põhidokumendid lasteaias.
  Toimetised nr. 27 on pealkirjaga Lasteaia tegevuseks vajalike põhidokumentide loend 2016.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

     Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee