Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Täienduskoolitus

Majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis: 169538

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

  Täiskasvanute koolituse seadus (alates 01.07.15): Riigi Teataja

  Täienduskoolituse standard (alates 01.07.15): Riigi Teataja


Konsultatsiooniteenus

Merlecons ja Ko OÜ pakutavate teenustega koolidele saab tutvuda SIIN.

Teenuste tellimiseks palume saata e-kiri aadressil mati@merlecons.ee.


Õigusaktid


Merlecons Toimetised


Raamatute tutvustused


E-kirja saatmine

Merleconsile saad meie veebilehe kaudu e-kirja saata SIIN.
Teated
Kolmapäev, 18. oktoober 2017

1. septembrist 2017. a muutus haldusjärelevalve pädevus sisuliselt. Kuni 31.08.2017 oli haldusjärelevalve pädevuses järelevalve õppe- ja kasvatustegevuse üle. Alates 01.09.2017 on järelevalve pädevust oluliselt laiendatud ja sisustatud: koolide (lasteasutuste) ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostav järelevalve eesmärgiga tagada põhi- ja üldkeskhariduse (alushariduse) kättesaadavus ja neile (sellele) võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus. PGS § 84 lg 1 ja KELS § 28 lg 1.


3. juunist 2017. a kadus nõue kehtestada asjaajamiskord, seoses Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruse nr 80 "Asjaajamiskorra ühtsed alused" kehtetuks tunnistamisega.

Kooli õppekava tuleb viia muutunud põhikooli riikliku õppekava lisaga 8 kooskõlla hiljemalt 1. jaanuariks 2018. a. Muutunud on I ja II kooliastmes õpitulemus ja õppesisu ujumises.

23. veebruarist alustasime oma kahekümnendat tegevusaastat.

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele:

 • 03.10 - Muutunud õpikäsitus üleminekul väljundipõhisele õppele
 • 04.10 - Mida teha, et õpilased teeksid tulemuslikult kodutöid
 • 05.10 - Klassijuhataja põhifunktsioonid koolis
 • 09.10 - Milliste tegevuste kaudu "kahemehi" vähendada
 • 10.10 - Muutunud nõuded sisehindamisele ja tulemuste vormistamisele, arengukava struktuurile ja arengukava tegevuskava koostamisele koolis
 • 11.10 - Õppeprotsesi ülesehitus ja hindamine loodusõpetuses
 • 12.10 - Kooli õppealajuhataja kui oma valdkonna juht: töökorraldus ja dokumentatsioon
 • 17.10 - HEV õpilase toetamisega seotud tegevuste korraldamine ja dokumenteerimine
 • 18.10 - Võtted toimetulekuks distsipliini- ja käitumisprobleemidega õppetunnis
 • 19.10 - Lasteaia direktori ja õppealajuhataja ülesanded lasteaia tegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel kooskõlas õigusaktidega
 • 31.10 - Õpetaja töö planeerimine ja hindamine kehalises kasvatuses lähtuvalt riikliku õppekava nõuetest

  Õppekavadega saab tutvuda SIIN.

  Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

 • Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias A.
  Toimetised nr. 10 on pealkirjaga Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks.
  Toimetised nr. 9 on pealkirjaga Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu.
  Toimetised nr. 8 on pealkirjaga Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias B.
  Toimetised nr. 110 on pealkirjaga Muutunud nõuded teabe- ja dokumendihaldusele, mis tingivad muudatused kooli asjaajamises: mõisted ja põhimõtted.
  Toimetised nr. 109 on pealkirjaga Vanema kirjadele vastamise õiguslikud alused ja hea tava.
  Toimetised nr. 108 on pealkirjaga Klassijuhataja põhifunktsioonid koolis.
  Toimetised nr. 107 on pealkirjaga Loetelu ja näidised dokumentidest, mille kehtestamine, koostamine või ajakohastamine on nõutav ja tarvilik õppeaasta lõppedes.
  Toimetised nr. 106 on pealkirjaga Tunnivaatlus ja viis erinevat põhjust tunnivaatluse läbiviimiseks.
  Toimetised nr. 105 on pealkirjaga Arvamuse küsimine ja andmine ning selle menetlustoimingu protokollimine.
  Toimetised nr. 104 on pealkirjaga Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine põhikoolis.
  Toimetised nr. 103 on pealkirjaga Haldusjärelevalve ja temaatilise järelevalve käigus tuvastatud rikkumised, mida saab kool ennetavalt kõrvaldada.
  Toimetised nr. 102 on pealkirjaga Sisehindamine kooli raamatukogus.
  Toimetised nr. 101 on pealkirjaga Abimaterjal huvijuhile: tähtpäevadega seotud aktuste korraldamine.
  Toimetised nr. 100 on pealkirjaga Abimaterjal kooli majandusjuhatajale: turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond koolis.
  Toimetised nr. 99 on pealkirjaga Kooli asjaajamise ajakohastamine.
  Toimetised nr. 98 on pealkirjaga Töösuhte ja personalitööga seotud põhidokumendid koolis.
  Toimetised nr. 97 on pealkirjaga Nõuded kooli päevakava sisule.
  Toimetised nr. 96 on pealkirjaga Nõuded kooli veebilehe sisule.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias C.
  Toimetised nr. 31 on pealkirjaga Muutunud nõuded teabe- ja dokumendihaldusele, mis tingivad muudatused lasteasutuse asjaajamises: mõisted ja põhimõtted.
  Toimetised nr. 30 on pealkirjaga Arenguvestluste läbiviimine ja koostöö lapsevanematega koolieelses lasteasutuses.
  Toimetised nr. 29 on pealkirjaga Abimaterjal lasteaia majandusjuhatajale: turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond koolieelses lasteasutuses.
  Toimetised nr. 28 on pealkirjaga Töösuhte ja personalitööga seotud põhidokumendid lasteaias.
  Toimetised nr. 27 on pealkirjaga Lasteaia tegevuseks vajalike põhidokumentide loend 2016.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

     Merlecons 2001-2017     e-kiri: info@merlecons.ee