Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Täienduskoolitus

Majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis: 10385627

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

  Täiskasvanute koolituse seadus (alates 01.07.15): Riigi Teataja

  Täienduskoolituse standard (alates 01.07.15): Riigi Teataja


Konsultatsiooniteenus

Merlecons ja Ko OÜ pakutavate teenustega koolidele saab tutvuda SIIN.

Teenuste tellimiseks palume saata e-kiri aadressil mati@merlecons.ee.


Õigusaktid


Merlecons Toimetised


Raamatute tutvustused


E-kirja saatmine

Merleconsile saad meie veebilehe kaudu e-kirja saata SIIN.
Teated
Teisipäev, 27. september 2016

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele:

 • 27.09 - Inimeseõpetuse õpetamine lähtuvalt põhikooli riiklikust õppekavast: Kogemusõppel põhinevate aktiivõppe meetodite kasutamine ja kujundava hindamise põhimõtete rakendamine inimeseõpetuse õpetamisel II kooliastmes teemaploki "Suhtlemine" ja III kooliastmes teemaploki "Inimene" raames
 • 28.09 - Kuidas kasutada kujundava ja kokkuvõtva hindamise meetodeid nii, et sellega kaasneks lõpptulemusena erinevate osapoolte rahulolu
 • 29.09 - Kuidas toimida kodutöödega, et sellega kaasneks õpilaste ja vanemate rahulolu
 • 05.10 - Muutunud õpikäsitus üleminekul väljundipõhisele õppele
 • 06.10 - Vanemate, õpilaste ja teiste huvirühmade kaasamine kooli õppekava arendamisse ja rakendamisse
 • 11.10 - Haldusjärelevalve prioriteet 2016/2017. õa koolis: Ettevalmistumine haldus-, riiklikuks ja temaatiliseks järelevalveks õppe- ja kasvatustegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel koolis
 • 12.10 - Õpilaste ja vanemate kaebustele reageerimine ja nende lahendamine tulenevalt uuest lasteakaitseseadusest
 • 13.10 - HEV õpilase toetamisega seotud tegevuste korraldamine ja dokumenteerimine
 • 18.10 - Õppealajuhataja kui oma valdkonna juht: töökorraldus ja dokumentatsioon
 • 19.10 - Haldusjärelevalve prioriteet 2016/2017. õa lasteaias: Ettevalmistumine haldus-, riiklikuks ja temaatiliseks järelevalveks õppe- ja kasvatustegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel lasteaias
 • 20.10 - Lasteaia õppealajuhataja ülesanded oma valdkonna juhtimisel seoses muudatustega õigusaktides

  Õppekavadega saab tutvuda SIIN.

  Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

 • Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias A.
  Toimetised nr. 7 on pealkirjaga Aktiivõppe meetodid infost ausaamise ja kuulamisoskuse arendamiseks, et kujundada õpilaste võimekust iseseisvalt tööd teha ja tulla toime kodutöödega.
  Toimetised nr. 6 on pealkirjaga Aktiivõppe meetodid viisaka, teistest lugupidava ja teisi austava käitumise kujundamiseks.
  Toimetised nr. 5 on pealkirjaga Aktiivõppe meetodid õpilastes eneseväljendamisega seotud võimekuste kujundamisel, et nad saaksid tulemuslikumalt esindada iseennast ja kooli.
  Toimetised nr. 4 on pealkirjaga Meetodid probleemi lahendamise ja otsustamise võimekuse kujundamiseks õpilastes.
  Toimetised nr. 3 on pealkirjaga Aktiivõppe meetodid õpilastes eneseanalüüsi oskuste ning õppimise eest vastutuse võtmise kujundamiseks.
  Toimetised nr. 2 on pealkirjaga Valik kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe meetodeid matemaatika tunnis kasutamiseks.
  Toimetised nr. 1 on pealkirjaga Valik kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe meetodeid loodusainete õpetamisel.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias B.
  Toimetised nr. 92 on pealkirjaga Kooli üldtööplaani sisu ja vorminõuded ning väljundipõhine tegevuste kavandamine üldtööplaanis.
  Toimetised nr. 91 on pealkirjaga Õppenõukogu tegevuse reglemendi koostamine ja selle näidis.
  Toimetised nr. 90 on pealkirjaga Juhised lühikeske, kuid samas sisuka, kooli arengukava koostamiseks.
  Toimetised nr. 89 on pealkirjaga Näiteid üldpädevuste õpetamisel õppetunni tasandil.
  Toimetised nr. 88 on pealkirjaga Võimalus ja võimatus piirata nutiseadmete kasutamist koolis.
  Toimetised nr. 87 on pealkirjaga Väljundipõhine õpe ja kujundav hindamine.
  Toimetised nr. 86 on pealkirjaga Soovitused põhikooli õppekavades erinevate puuduste kõrvaldamiseks.
  Toimetised nr. 85 on pealkirjaga Koolidirektori pädevus koos viidetega õiguslikule alusele anda käskkirju ja käskkirja näidised seisuga 01.03.2016. a.
  Toimetised nr. 84 on pealkirjaga Põhikooli ja gümnaasiumi tegevusnäitajad.
  Toimetised nr. 83 on pealkirjaga Muutunud õpikäsituse raamistik üldhariduskoolis.
  Toimetised nr. 82 on pealkirjaga Sisehindamine koolis: juhised sisehindamiseks alates 1. jaanuarist 2016. a.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias C.
  Toimetised nr. 26 on pealkirjaga Lasteasutuse tegevuskava koostamine.
  Toimetised nr. 25 on pealkirjaga Koolivalmiduskaart: probleemid ja lahendused.
  Toimetised nr. 24 on pealkirjaga Koolieelse lasteasutuse uued tegevusnäitajad.
  Toimetised nr. 23 on pealkirjaga Lasteaia direktori pädevus koos viidetega õiguslikule alusele anda käskkirju seisuga 01.03.2016. a.
  Toimetised nr. 22 on pealkirjaga Sisehindamine lasteaias: juhised sisehindamiseks alates 1. jaanuarist 2016. a.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Merlecons koolituskeskuses on müügil kõvakaanelised raamatud.
 • Aktiivõppe meetodid III.
 • Дидактические основы методов обучения.

  Raamat(ud) koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko koolituskeskus.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.


 •    Merlecons 2001-2016     e-kiri: info@merlecons.ee