Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 Merlecons Toimetised


Perioodilise väljaande üksiknumbreid saab tellida:
 • Telefoni teel: 646 66 96
 • E-posti teel: toimetised@merlecons.ee

  Brošüür koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko Oü.

    Toimetised koolidele (seeria B)
    Toimetised lasteaedadele (seeria C)
    Toimetised: õppemetoodilised materjalid, mis on abiks õpikäsituse muutmisel (seeria A)

  Arhiiv

    Toimetised koolidele - arhiiv (seeria B)
    Toimetised lasteaedadele - arhiiv (seeria A)

 •  

  Merlecons Toimetised on Merlecons ja Ko Koolituskeskuse perioodiline väljaanne.

  Nimetatud väljaanne on ellu kutsutud selleks, et suurendada operatiivsust õppeasutusele olulise informatsiooni edastamisel. Väljaantav brošüür (alates juuni 2007) on temaatiline ning keskendub enamasti mingile ühele teemale. Väljaanne sisaldab vastavalt teemale, kas õppemetoodilisi materjale, mis on abiks õpikäsituse muutmisel (seeria A ISSN 1736-5996) või juhendmaterjale, näidiseid ja õigusaktide ülevaateid koolidele (seeria B ISSN 1736-5759) ning koolieelsetele lasteasutustele (seeria C ISSN 1736-6003). Väljaanne on suunatud konkreetsele sihtgrupile vastavalt perioodilise väljaande teemale.

  Õppemetoodilised materjalid, mis on abiks õpikäsituse muutmisel (seeria A: Muutunud õpikäsitus)

  Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 10, 35 lk, ISBN 978-9949-562-43-5, 03.2017
  Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks

  Sisukord

 • Õppekäigu korraldamise õiguslikud alused 5
 • Õppekäigu korraldamise etapid 9
 • Juhendite koostamise põhimõtted 12
 • Hea juhendi kriteeriumid 15
 • Ohutuse ja turvalisuse tagamine õppekäigul 19
 • Õppekäikude kavandamisel põhikooli riikliku õppekava ainevaldkondade kavadest lähtumine 26

  Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 9, 39 lk, ISBN 978-9949-562-37-4, 01.2017
  Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu

  Sisukord

 • Sissejuhatus 5
 • Õppimist toetava hindamise lähtekohad ja põhimõtted 6
 • Korras suhted õpetaja ja õpilaste vahel 7
 • Selged reeglid ja protseduurid 7
 • Keskendumine iseseisva õppimise oskuste kujundamisele 8
 • Õppeprotsessi läbipaistvus ja vajaliku teabe olemasolu 8
 • Õppimise tähenduslikkus 9
 • Võimalus võtta õppimise eest vastutus 9
 • Õpetaja eeskuju õppimist toetavate väärtuste kujundamisel 10
 • Õppimiskesksete väärtuste nähtavaks tegemine 12
 • Motiveeriva mikrokliima kujundamine 16
 • Iseseisva õppimise oskuste kujundamise neli võtmeelementi 18
 • Keskendumine eesmärkidele ja õppimisele 20
 • Tõhus küsimuste esitamine ja arutlemine 24
 • Kujundav tagasiside 29
 • Õppimise reflekteerimine 35
 • Küsimustikud õppimist toetava hindamise rakendamise analüüsimiseks 38

  Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 8, 62 lk, ISBN 978-9949-562-34-3, 12.2016
  Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

  Sisukord

 • Muutused õpikäsituses 5
 • Hindamissüsteemi erisused õpilaskesksel õpetamisel 7
 • Eesmärgistamine ja selle roll hindamisel 8
 • Õpilaste saavutuste hindamise põhimõtted 10
 • Õpilaste saavutuste hindamise liigid 11
 • Kujundav hindamine ja hindamise kriteeriumid 14
 • Kujundava hindamise tehnikad 18
 • Valik kujundava hindamise tehnikaid 20
 • Õpilaste hindamine rühmatöö korral 24
 • Õpilaste individuaalse tegevuse hindamine rühmatöös 25
 • Enesehindamine rühmatöö korral 26
 • Portfoolio hindamine 27
 • Miks kasutatakse portfooliot? 27
 • Millised on efektiise portfoolio tunnused? 28
 • Kuidas portfooliot hinnata? 28
 • Portfoolio koostamise etapid 29
 • Portfoolio liigid 30
 • Õpilaste õpitulemuste analüüsimine 31
 • Kuidas analüüsida kontrollitavat tööd? 31
 • Õpilaste tahe ja tahtmatus õppida 35
 • Enesehindamine ja vastastikhindamine 38
 • Enesehindamine 38
 • Vastastikhindamine 41
 • Kokkuvõttev hindamine 43
 • Õpilaste arengu jälgimise ülestähendamine 46
 • Tunnivaatlus kujundava hindamise kasutamise tähenduses 48
 • Tunni läbiviimise näide, kus kasutatakse kujundavat hindamist 51
 • Tagasiside andmine 54
 • Kokkuvõttev sõnaline tagasiside hindeta 59
 • Kokkuvõtva sõnalise tagasiside näited 59
 • Kokkuvõte 62

  Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 7, 35 lk, ISBN 978-9949-562-26-8, 09.2016
  Aktiivõppe meetodid infost ausaamise ja kuulamisoskuse arendamiseks, et kujundada õpilaste võimekust iseseisvalt tööd teha ja tulla toime kodutöödega

  Muutunud õpikäsitus esitab õpetajale mitmeid uusi ja huvitavaid väljakutseid. Oluline on siin keskendumine üldpädevuste kujundamisele. Kesksel kohal on siin koostööoskused, mille üheks nurgakiviks on kuulamisoskus ning informatsioonist arusaamine, mis omakorda on eelduseks, et õppija on suuteline iseseisvalt tööd tegema ning tulla toime kodutöödega. Käesolevas Toimetises on toodud 15 aktiivõppe meetodit, mis võimaldavad arendada õpilaste koostööoskusi, eelkõige kuulamisoskust ning info vastuvõtmise võimekust. Iga meetodi juures on toodud:
  - aktiivõppe meetodi kasutamiseks vajalike vahendite kirjeldus;
  - orienteeruv ajakulu meetodi kasutamisel;
  - juhised aktiivõppe meetodi läbiviimiseks;
  - kommentaarid meetodi kohta ja
  - aktiivõppe meetodi läbiviimiseks vajalike töölehtede näidised.

  Sisukord

 • Sissejuhatus 5
 • Aparaadi ehitamine 6
 • Intervjuu 10
 • Jälgi juhendit ja tee 12
 • Kuulamise segajad 14
 • Tundmatu objekt 17
 • Tähtis sõnum 18
 • Ahelpantomiim 20
 • Kaotatud sõnad 21
 • Telefonivestlus 22
 • Usk või teadmine 26
 • Osaline nõustumine 30
 • Padjavestlus 31
 • Valed 32
 • Vestlus 34

  Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 6, 58 lk, ISBN 978-9949-562-25-1, 09.2016
  Aktiivõppe meetodid viisaka, teistest lugupidava ja teisi austava käitumise kujundamiseks

  Muutunud õpikäsitus esitab õpetajale mitmeid uusi ja huvitavaid väljakutseid. Oluline on siin keskendumine üldpädevuste kujundamisele. Kesksel kohal on õpilaste suhtlemisoskuste, sh viisaka, teistest lugupidava ja teisi austava käitumise kujundamine. Õpilased peaksid mõistma agressiivse, alistuva ja kehtestava käitumise põhiolemust ja erinevusi. Keskne on siinkohal õppijates kehtestava käitumise kujundamine selliselt, et see muutuks harjumuspäraseks suhtlemisstiiliks. Käesolevas Toimetises on toodud 12 aktiivõppe meetodit, mis seda võimaldavad. Iga meetodi juures on toodud:
  - aktiivõppe meetodi kasutamiseks vajalike vahendite kirjeldus;
  - orienteeruv ajakulu meetodi kasutamisel;
  - juhised aktiivõppe meetodi läbiviimiseks;
  - kommentaarid meetodi kohta ja
  - aktiivõppe meetodi läbiviimiseks vajalike töölehtede näidised.

  Sisukord

 • Sissejuhatus 5
 • Agressiivne, alistuv ja kehtestav käitumine 6
 • Situatsioonide analüüs 15
 • Kolm käitumisviisi 18
 • Kehtestava käitumise tunnused 20
 • Enesekehtestaja õigused 26
 • Tunniväline kehtestamine 33
 • Konfliktidega toimimine 35
 • Jalgrattur 42
 • Kehakeel 45
 • Mitteverbaalne käitumine 47
 • Rollimäng paarides 49
 • Suhtlemisstiilid 52

  Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 5, 45 lk, ISBN 978-9949-562-24-4, 09.2016
  Aktiivõppe meetodid õpilastes eneseväljendamisega seotud võimekuste kujundamisel, et nad saaksid tulemuslikumalt esindada iseennast ja kooli

  Muutunud õpikäsitus esitab õpetajale mitmeid uusi ja huvitavaid väljakutseid. Oluline on siin keskendumine üldpädevuste kujundamisele. Kesksel kohal on õpilaste suhtlemisoskuste, sh eneseväljendamisega seotud võimekuste kujundamine, et nad saaksid tulemuslikult esindada iseennast ja kooli. Käesolevas Toimetises on toodud 16 aktiivõppe meetodit, mis seda võimaldavad. Iga meetodi juures on toodud:
  - aktiivõppe meetodi kasutamiseks vajalike vahendite kirjeldus;
  - orienteeruv ajakulu meetodi kasutamisel;
  - juhised aktiivõppe meetodi läbiviimiseks;
  - kommentaarid meetodi kohta ja
  - aktiivõppe meetodi läbiviimiseks vajalike töölehtede näidised.

  Sisukord

 • Sissejuhatus 5
 • Arvamuste telg 6
 • Kujundite kirjeldamine 7
 • Hääletoodid 16
 • Keelatud sõnad 17
 • Kirjalik juhend 18
 • Kuuekümne sekundiline esitlus 21
 • Külaline klassis 22
 • Presentatsioon 24
 • Soovitud käitumine 28
 • Vaikus 29
 • Ehitaja 30
 • E-kiri 32
 • Essee 34
 • Hägusad ajaühikud 35
 • Reklaamplakat 37
 • Slaidid 39

  Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 4, 42 lk, ISBN 978-9949-562-23-7, 09.2016
  Meetodid probleemi lahendamise ja otsustamise võimekuse kujundamiseks õpilastes

  Sisukord

 • Sissejuhatus 5
 • Ajurünnak 6
 • 635-meetod 7
 • SWOT-analüüs 9
 • Põhjus-tagajärg seoste leidmine maatriksmeetodil 13
 • Kalaluu diagramm 16
 • Parimalahenduse leidmine kriteeriumhindamise teel 18
 • Tulu-kulu analüüs 30
 • Ideekart 35
 • Mõistekaart 38

  Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 3, 45 lk, ISBN 978-9949-562-22-0, 09.2016
  Aktiivõppe meetodid õpilastes eneseanalüüsi oskuste ning õppimise eest vastutuse võtmise kujundamiseks

  Sisukord

 • Sissejuhatus 5
 • Hea ja edukas inimene 6
 • Lõpetamata laused 8
 • Suhtumine kaasinimestesse 10
 • Vapp 13
 • Assotsiatsioonid 15
 • Kujundatud nimed 17
 • Kujutlus iseendast 18
 • Elujoon 22
 • Kiri iseendale 23
 • Mida teadsin, mida tean? 25
 • Mina-pilt 26
 • Minu lemmikud 30
 • Rahulolu 32
 • Sõbrad 33
 • Õpistiil 36
 • Õppimispäevik 44

  Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 2, 55 lk, ISBN 978-9949-562-21-3, 09.2016
  Valik kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe meetodeid matemaatika tunnis kasutamiseks

  Sisukord

 • Sissejuhatus 5
 • Torn 6
 • Lihtsad aritmeetilised tehted 15
 • Kõige külastavam söökla 17
 • Restorani personal 21
 • Segadus pagasiga 27
 • Töögraafiku taastamine 35
 • Võrkpallur 40
 • Krüptogramm 45
 • Numbrite süsteem 51

  Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 1, 46 lk, ISBN 978-9949-562-20-6, 09.2016
  Valik kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe meetodeid loodusainete õpetamisel

  Toimetis on suunatud nii põhikooli kui gümnaasiumi füüsika, keemia, geograafia ja bioloogia õpetajatele ning põhikooli II ja III kooliastme loodsõpetuse õpetajatele. Toimetis sisaldab seitset meetodit koos juhiste ja töölehtede näidistega nende läbiviimiseks. Toimetises toodud kogemusõppel põhinevad aktiivõppe meetodid võimaldavad:
 • luua ja säilitada õppijate jaoks innustavat ja arengut toetavat õpikeskkonda;
 • muuta õppeprotsessi õppijate jaoks huvitavaks ja omandada õpitulemused tõhusamal moel;
 • kinnistada ja seostada loodusainetes saadud teadmisi praktilise eluga;
 • luua tingimused õppijates motivatsiooni tekkeks, et omandada loodusteaduslikke teoreetilisi teadmisi;
 • luua ainetevahelist lõimingut;
 • lisaks loodusteaduslike teadmiste rakendamisele ja omandamisele, kujundada ka üldpädevustega seotud oskusi.

  Sisukord

 • Aktiivõppe meetodite võimalused õppeprotsessis 5
 • Juhised aktiivõppe meetodite kasutamiseks 6
 • Vaatluslehtede näidised 9
 • Meeskonnatöö hindamine grupiliikmete poolt 11
 • Kõrb 12
 • Polaaröö 16
 • Kuu 20
 • Laev 24
 • Lennuõnnetus 28
 • Mehhiko ekspeditsioon 34
 • Tuumavarjend 38
 • Lisamaterjal õpetajale 43 •    Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee