Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 Merlecons Toimetised


Perioodilise väljaande üksiknumbreid saab tellida:
 • Telefoni teel: 646 66 96
 • E-posti teel: toimetised@merlecons.ee

  Brošüür koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko Oü.

    Toimetised koolidele (seeria B)
    Toimetised lasteaedadele (seeria C)
    Toimetised: õppemetoodilised materjalid, mis on abiks õpikäsituse muutmisel (seeria A)

  Arhiiv

    Toimetised koolidele - arhiiv (seeria B)
    Toimetised lasteaedadele - arhiiv (seeria A)

 •  

  Merlecons Toimetised on Merlecons ja Ko Koolituskeskuse perioodiline väljaanne.

  Nimetatud väljaanne on ellu kutsutud selleks, et suurendada operatiivsust koolile ja koolieelsele lasteasutusele olulise informatsiooni edastamisel. Väljaantav brošüür (alates juuni 2007) on temaatiline ning keskendub enamasti mingile ühele teemale. Väljaanne sisaldab vastavalt teemale, kas õppemetoodilisi materjale, mis on abiks õpikäsituse muutmisel (seeria A ISSN 1736-5996) või juhendmaterjale, näidiseid ja õigusaktide ülevaateid koolidele (seeria B ISSN 1736-5759) ning koolieelsetele lasteasutustele (seeria C ISSN 1736-6003). Väljaanne on suunatud konkreetsele sihtgrupile vastavalt perioodilise väljaande teemale.

  Koolieelsetele lasteasutustele suunatud väljaanne (seeria C)

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 32, 31 lk, ISBN 978-9949-562-61-9, 04.2018
  Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine koolieelses lasteasutuses lähtuvalt temaatilise järelevalve prioriteedist 2018
 • Õigusaktidest tulenev raamistik õppeaasta kokkuvõtte koostamiseks ja tulemuslikkuse hindamiseks 5
 • Lasteasutuse tegevuste analüüsimine lähtuvalt temaatilise järelevalve prioriteedist 2018. aastal 10
 • Temaatilise järelevalve prioriteet: sisehindamine 11
 • Temaatilise järelevalve prioriteet: arengukava 20
 • Temaatilise järelevalve prioriteet: laste toetamine 27

  Merlecons Toimetised. Seeria B, nr 31, 29 lk, ISBN 978-9949-562-53-4, 10.2017
  Muutunud nõuded teabe- ja dokumendihaldusele, mis tingivad muudatused kooli asjaajamises: mõisted ja põhimõtted
 • Sissejuhatus 5
 • Teabehaldus 6
 • Dokumendihaldus 11
 • Dokumendid 13
 • Dokumentide metaandmed 15
 • Dokumendisüsteemid 17
 • Vastutuste ja volituste määramine töötajatele, kes loovad ja kasutavad dokumente 18
 • Milliseid dokumente luua ja hõlmata ning kuidas kindlustada nende asjakohane kestev haldamine 20
 • Dokumentide ohjevahendid 21
 • Liigitusskeemi koostamise nõuded 22
 • Juurdepääsuõiguste reeglid 23
 • Dokumentide eraldamise ohje 24
 • Dokumentide loomise, hõlmamise ja haldamise protsessid 25

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 30, 47 lk, ISBN 978-9949-562-50-3, 06.2017
  Arenguvestluste läbiviimine ja koostöö lapsevanematega koolieelses lasteasutuses
 • Arenguvestluste läbiviimisega seonduv õigusaktides 5
 • Arenguvestluste eesmärgid 10
 • Suhete loomine vanematega ärakuulamise ja mõistmise kaudu 10
 • Lapse arengu toetamine vanemate juhendamise kaudu 11
 • Tagasiside saamine vanematelt 13
 • Lasteasutuse maine kujundamine 14
 • Vanemate koosoleku läbiviimine 17
 • Juhendamine ja nõustamine 20
 • Vanema ja lapse mõistmine kui arenguvestluse õnnestumise eeldus 21
 • Erinevad suhtlemisstiilid 25
 • Arenguvestluse ettevalmistamine 30
 • Millal on otstarbekas arenguvestlusi vanemaga läbi viia? 30
 • Arenguvestluse ajas vanemaga kokkuleppimine 30
 • Arenguvestluste sisuline kavandamine 31
 • Arenguvestluste läbiviimiseks ruumi ettevalmistamine 31
 • Arenguvestluste läbiviimine 33
 • Arenguvestluste struktuur 33
 • Arenguvestluse alustamine 35
 • Vestluse juhtimise tehnikad 38
 • Arenguvestluse lõpetamine 39
 • Arenguvestluste käigus esinevad sagedasemad vead 40
 • Toimunud arenguvestluse reflekteerimine ja arenguvestlusele hinnangu andmine 41
 • Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemuse dokumenteerimine 41
 • Kaebuste registreerimine 45

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 29, 57 lk, ISBN 978-9949-562-40-4, 02.2017
  Abimaterjal lasteaia majandusjuhatajale: turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond koolieelses lasteasutuses
 • Sissejuhatus 5
 • Nõuded turvalise ja ohutu töö- ja õpikeskkonna tagamiseks lähtudes kehtivast seadusandlusest 6
 • Kes tohib lapsele lasteaeda järele minna? 7
 • Laste ja lasteasutuse töö,tajate vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine lasteasutuses (näide) 9
 • Riskianalüüsi läbiviimise põhietapid 12
 • Hädaolukorra lahendamise plaan (näide) 13
 • Tervisekaitse nõuded rahvatervise seaduse alusel kehtestatud määrustes 23
 • Lasteaia mänguväljaku ülevaatuse kava (näide) 25
 • Lasteaia mänguväljaku korralise hoolduse kava (näide) 28
 • Kord kvartalis hoolekogu teavitamine ujulas lastega juhtunud vigastustest, basseinivee kontrolli tulemustest ja muude nõuete täitmisest (näide) 32
 • Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse alusel kehtestatud nõuded töökeskkonnale 34
 • Tegevussuunad ja meetmed füüsikaliste, bioloogiliste, keemiliste ning füsioloogiliste ja psühholoogilitse ohtude vältimiseks (näide) 46
 • Standardid 53
 • Mänguväljaku ohutuse tagamiseks vajalik dokumentatsioon lähtuvalt standardist EVS-EN 1176-7:2008 54

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 28, 41 lk, ISBN 978-9949-562-36-7, 12.2016
  Töösuhte ja personalitööga seotud põhidokumendid lasteaias
 • Sissejuhatus 5
 • Lasteasutuse personali koosseisu määramine 6
 • Töölepingud 8
 • Pedagoogide kvalifikatsiooni tõendavad dokumendid 13
 • Töökorralduse reeglid 17
 • Puhkuse ajakava 20
 • Tervisetõendid 22
 • Esmaabiandaja määramine 23
 • Töökeskkonnaspetsialisti määramine 24
 • Terviskontrolli läbimist tõendavad dokumendid 26
 • Täienduskoolituse läbimist tõendavad dokumendid 30
 • Atesteerimise dokumendid 31
 • Õpetajate, õppealajuhataja ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute vaba ametikoha täitmiseks läbiviidava konkursi kord 33
 • EHISes õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse kantavate andmete alusdokumendid 34
 • Õpetajate eneseanalüüsi dokumendid 36
 • Töölähetusega seotud dokumendid 40

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 27, 32 lk, ISBN 978-9949-562-30-5, 11.2016
  Lasteaia tegevuseks vajalike põhidokumentide loend 2016
 • Sissejuhatus 5
 • Koolieelse lasteasutuse tegevuse alusdokumendid 6
 • Sisehindamise ja turvalisusega seotud dokumendid 15
 • Lasteasutuse töökorraldusega seotud dokumendid 21
 • Õppe- ja kasvatustegevuse korraldamisega seotud dokumendid 24
 • Erivajadusega lapse toetamisega seotud dokumendid 28
 • Personalitööga seotud dokumendid 29

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 26, 27 lk, ISBN 978-9949-562-19-0, 06.2016
  Lasteasutuse tegevuskava koostamine
 • Sissejuhatus 5
 • Õigusaktidest tulenevad nõuded lasteasutuse tegevuskava sisule 6
 • Arendustegevuse ja strateegilise juhtimise kavandamine lasteasutuse tegevuskavas 8
 • õppekavast tulenevate tegevuste kavandamine lasteasutuse tegevuskavas 14
 • Liikluskasvatuse alaste tegevuste kavandamine lasteasutuse tegevuskavas 16
 • Lasteasutuse tegevuskava vormistamine 19
 • Põhivead lasteasutuse tegevuskava koostamisel 25

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 25, 31 lk, ISBN 978-9949-562-13-8, 05.2016
  Koolivalmiduskaart: probleemid ja lahendused
 • Sissejuhatus 5
 • Millistest õigusaktidest tuleb lähtuda? 6
 • Millised on nõuded lapse arengu hindamisele ja koolivalmiduskaardi koostamisele tulenevalt õigusaktidest? 8
 • Kuidas lahendada õigusaktides esinevad vastuolud? 15
 • Millist infot koolivalmiduskaardile kantakse tulenevalt õigusaktidest? 17
 • Millist infot ei tohi koolivalmiduskaardile kanda? 18
 • Millised on nõuded koolivalmiduskaardi vormile ja täitmisele? 22
 • Koolivalmiduskaardi vormi näidised 24
 • Koolivalmiduskaardi näited 26
 • Soovitused koolidele, kuidas koolivalmiduskaardilt infot lugeda 30
 • Kellele tuleb koolivalmiduskaart esitada? 31

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 24, 24 lk, ISBN 978-9949-562-11-4, 03.2016
  Koolieelse lasteasutuse uued tegevusnäitajad
 • Sissejuhatus 5
 • Andmete kogumine koolieelsetelt lasteasutustelt 7
 • Andmeid sisaldavad kohustuslikud alusdokumendid koolieelses lasteasutuses 10
 • Koolieelse lasteasutuse näitajate sisukirjeldus 12
 • Tulemus- ja tõhususenäitajad lasteasutuse tasandil 14
 • Direktorite hindamine seoses tegevusnäitajatega 15
 • Koolieelse lasteasutuse tegevusnäitajad seoses lasteasutuse ja lapsehoiu kontseptsiooni muutumisega 17
 • Kvaliteetse alushariduse ja lapsehoiu teenuse tunnused 20
 • Koolieelse lasteasutuse hindamiskriteeriumid 24

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 23, 39 lk, ISBN 978-9949-562-10-7, 03.2016
  Lasteaia direktori pädevus koos viidetega õiguslikule alusele anda käskkirju seisuga 01.03.2016. a
 • Lasteasutuse direktori volitusnorm anda käskkirju oma pädevuse piires 5
 • Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks lasteasutuse põhidokumentide kinnitamisel või kehtestamisel 6
 • Loetelu lasteasutuse põhidokumentidest, mida ei kehtesta direktor 10
 • Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks seoses lasteasutuse tegevuse korraldamisega 12
 • Õiguslikud alused direktori käskkirja andmiseks seoses personalitööga (tööülesannete ja kohustuste määratlemisega) 15
 • Dokumentide kinnitamine allkirjastamisega ilma direktori käskkirja andmata 17
 • Täiendav loetelu lasteasutuses vajalikest dokumentidest 18
 • Lasteasutuse põhidokumendid, mille kehtestamiseks on vaja eelnevalt teise haldusorgani arvamust, kooskõlastust, ettepanekut või otsust 20
 • Käskkirja plank koos väljakirjelduste ning sisuelementidega 21
 • Lisa 1: Lasteasutuse õppekava kinnitamise käskkirja näidis 24
 • Lisa 2: Lasteasutuse sisehindamise läbiviimise korra kehtestamise käskkirja näidis 26
 • Lisa 3: Töökorralduse reeglite kehtestamise käskkirja näidis 28
 • Lisa 4: Asjaajamiskorra kehtestamise käskkirja näidis 30
 • Lisa 5: Dokumentide loetelu kehtestamise käskkirja näidis 33
 • Lisa 6: Lapse lasteaeda vastuvõtmise käskkirja näidis 34
 • Lisa 7: Avaliku konkursi välja kuulutamise käskkirja näidis 37
 • Lisa 8: Avaliku konkursi tulemuste käskkirja näidis 38

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 22, 34 lk, ISBN 978-9949-562-05-3, 11.2015
  Sisehindamine lasteaias: juhised sisehindamiseks alates 1. jaanuarist 2016. a
 • Sissejuhatus 5
 • Sisehindamise õiguslik raamistik alates 1. jaanuarist 2016. a 6
 • Sisehindamine tulenevalt koolieelse lasteasutuse seadusest 9
 • Sisehindamine tulenevalt lastekaitseseadusest 12
 • Sisehindamine kaebuse alusel 17
 • Kaebuste käsitlemise korra loomine 17
 • Juhised kaebuste käsitlemise protsessi loomiseks 19
 • Kaebuste käsitlemise protsessi objektiivsuse tagamine 19
 • Kaebuste esitamise blankett 21
 • Kaebuste vastuvõtmise ja lahendamise blankett 22
 • Kaebuste käsitlemise protsess vooskeemina 24
 • Kaebuste käsitlemise protsessi ülevaatus 25
 • Sisehindamise läbiviimise korra uuendamine 26
 • Käskkiri sisehindamise läbiviimise korra kehtestamiseks 27
 • Sisehindamise läbiviimise korra näidis arvestades muudatusi õigusaktides 29

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 21, 29 lk, ISBN 978-9949-9595-6-3, 01.2015
  Koolieelse lasteasutuse kodukorra koostamine
 • Sissejuhatus 5
 • Koolieelse lasteasutuse kodukorrale esitatud nõuded kehtivates õigusaktides 6
 • Erinevate õigusaktidega arvestamine koolieelse lasteasutuse kodukorras nõutavate kordade sisustamisel 8
 • Koolieelse lasteasutuse kodukorra näidis - Rõõmu Lasteaia* kodukord 21
 • Hoolekogu otsuse näidis koolieelse lasteasutuse kodukorra kinnitamiseks 26
 • Lapse õigused ja kohustused uues lastekaitseseaduses 28

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 20, 34 lk, ISBN 978-9949-9548-6-5, 05.2014
  Töösuhte lõpetamine lasteasutuse töötajatega
 • Sissejuhatus 5
 • Lasteasutuse töötajate õigused töölepingu mõjuva põhjuseta ülesütlemise korral 6
 • Tööandjapoolne informeerimise ja konsulteerimise kohustus 11
 • Direktori pädevus töölepingu ülesütlemisel 13
 • Töölepingu ülesütlemine koondamise tõttu 14
 • Puhkusetasu arvestamine töölepingu ülesütlemisel 17
 • Töölepingu ülesütlemise erisused katseajal 19
 • Töölepingu ülesütlemisavalduse näited 20
 • Näide 1. Töölepingu ülesütlemiseavaldus koondamise tõttu 20
 • Näide 2. Töölepingu ülesütlemisavaldus töötajast tuleneval põhjusel 23
 • Näide 3. Töölepingu ülesütlemisavaldus töötajast tuleneval põhjusel 26
 • Töölepingu ülesütlemise põhjendamine 30
 • Töötaja töövaidlusavaldusele tööandja vastuse koostamine 31
 • Direktori pädevus lasteasutuse esindamisel töövaidluskomisjonis 33
 • Selgitus viivise arvutamiseks rahaliste kohustuste täitmisega viivitamise korral 34

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 19, 39 lk, ISBN 978-9949-9511-7-8, 03.2014
  Lasteaia õpetaja pedagoogiliste kompetentside hindamine
 • õigusaktidest tulenev kohustus hinnata õpetaja pedagoogilisi kompetentse lasteaias 5
 • Kompetentside hindamine lähtuvalt õpetaja, tase 6 kutsestandardist 6
 • Lasteaia õpetaja kompetentsusmudeli kasutamise põhimõtted 8
 • Kasutatavad terminid 9
 • Lasteaia õpetaja kompetentsusmudel: õpetaja kompetentsid ja nende hindamise kriteeriumid 10
 • õpetaja kompetentside hindamine õpetaja eneseanalüüsi kaudu 29
 • õpetaja kompetentside hindamine tööandja poolt 30
 • Lasteaia õpetaja kompetentside hindamise vormi näidis 31

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 18, 37 lk, ISBN 978-9949-9511-5-4, 03.2014
  Juhised lapsevanemate rahulolu mõõtmiseks ja seireks lasteaias
 • Sissejuhatus 5
 • Mõisted 7
 • Lapsevanemate rahulolu sisuline tähendus 8
 • Juhtpõhimõtted lapsevanemate rahulolu mõõtmise ja seire süsteemi loomiseks 9
 • Lapsevanemate rahulolu ja seire raamistik 10
 • Lapsevanemate rahulolu mõõtmise ja seire kavandamine 11
 • Lapsevanemate rahulolu mõõtmine ja seire 13
 • Lapsevanemate rahulolu mõõtmise ja seire toimivana hoidmine ja parendamine 21
 • Lapsevanemate rahulolu kontseptuaalne mudel 22
 • Lapsevanemate ootuste tuvastamine 24
 • Lapsevanemate rahulolu otsene mõõtmine 26
 • Valimi suurus ja valimivõtu meetod 28
 • Lapsevanemate rahulolu mõõtvate küsimuste väljatöötamine 29
 • Lapsevanemate rahulolu küsimustiku vorm 30
 • Lapsevanemate rahulolu andmete analüüsi meetodid 32
 • Lapsevanemate rahulolu tulemuste analüüsi teostamine 34
 • Lapsevanemate rahulolu tulemuste analüüsi kasutuskohasuse tõendamine 35
 • Analüüsi tulemustest teavitamine 36
 • Lapsevanemate rahulolualase teabe kasutamine 37

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 17, 45 lk, ISBN 978-9949-9511-3-0, 02.2014
  Nõuded koolieelse lasteasutuse hoolekogu tegevusele ja protokolli koostamisele
 • Hoolekogu tegevuse õiguslik alus 5
 • Hoolekogu pädevuses olevate ülesannete määratlemine 7
 • Hoolekogu pädevuses olevad ülesanded, mis tulenevad õigusaktidest 7
 • Selgitused hoolekogu pädevuses olevate ülesannete menetlemiseks 10
 • Hoolekogu koosoleku protokolli koostamine 30
 • Hoolekogu koosoleku protokolli koostamise kohustus 30
 • Nõuded hoolekogu koosoleku protokolli sisule 31
 • Nõuded hoolekogu koosoleku protokolli vormistamisele 32
 • Hoolekogu koosoleku protokolli plank ja näidisprotokoll 34
 • Hoolekogu koosolekute läbiviimine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 38
 • Hoolekogu koosoleku protokolli plank koosoleku läbiviimisel side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu ja näidisprotokoll 39
 • Hoolekogu koosoleku protokolli vaidlustamise võimalus 43
 • Hoolekogu koosoleku protokollide avalikustamise kohustus 43
 • Hoolekogu koosoleku protokollidele juurdepääsupiirangu kehtestamine 43
 • Normtehnilised nõuded dokumentide koostamisele ja vormistamisele 45

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 16, 33 lk, ISBN 978-9949-9511-1-6, 01.2014
  Nõuded koolieelse lasteasutuse pedagoogilise nõukogu protokolli koostamisele
 • Pedagoogilise nõukogu tegevuse õiguslik alus 5
 • Pedagoogilise nõukogu pädevuses olevate ülesannete määratlemine 6
 • Pedagoogilise nõukogu pädevuses olevad ülesanded 6
 • Selgitused pedagoogilise nõukogu pädevuses olevate ülesannete menetlemiseks 7
 • Pedagoogilise nõukogu koosoleku protokolli koostamine 19
 • Pedagoogilise nõukogu koosoleku protokolli koostamise kohustus 19
 • Nõuded pedagoogilise nõukogu koosoleku protokolli sisule 20
 • Nõuded pedagoogilise nõukogu koosoleku protokolli vormistamisele 21
 • Pedagoogilise nõukogu koosoleku protokolli plank ja näidisprotokoll 23
 • Pedagoogilise nõukogu menetlustoimingute läbiviimine side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu 27
 • Pedagoogilise nõukogu protokolli plank menetlustoimingu läbiviimisel side- või infotehnoloogiliste vahendite kaudu ja näidisprotokoll 28
 • Pedagoogilise nõukogu koosoleku protokolli vaidlustamise võimalus 32
 • Pedagoogilise nõukogu protokollide avalikustamise kohustus 32
 • Pedagoogilise nõukogu protokollidele juurdepääsupiirangu kehtestamine 32

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 15, 24 lk, ISBN 978-9949-9449-9-6, 12.2013
  Koolieelse lasteasutuse õpetaja tööülesanded lähtuvalt kutsestandardist ja õigusaktidest
 • Sissejuhatus 5
 • Koolieelse lasteasutuse põhimääruse, töökorralduse reeglite, ametijuhendi ja töölepingu tähendus õpetaja tööülesannete määratlemisel 6
 • Lasteasutuse õpetaja tööülesanded lähtuvalt kutsestandardist 8
 • Lasteasutuse õpetaja tööülesanded õpi- ja õpetamistegevuste kavandamisel 9
 • Lasteasutuse õpetaja tööülesanded õpikeskkonna kujundamisel 9
 • Lasteasutuse õpetaja tööülesanded õppimise ja arengu toetamisel 10
 • Lasteasutuse õpetaja tööülesanded reflektsioonil ja professionaalsel enesearendamisel 11
 • Lasteasutuse õpetaja tööülesanded nõustamisel 11
 • Lasteasutuse õpetaja tööülesanded tulenevalt kutset läbivatest kompetentsidest 11
 • Lasteasutuse õpetaja tööülesanded lähtuvalt koolieelse lasteasutuse seadusest 13
 • Lasteasutuse õpetaja tööülesanded lähtuvalt koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast 16
 • Lasteasutuse õpetaja tööülesanded lähtuvalt teistest õigusaktidest 21

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 14, 44 lk, ISBN 978-9949-9449-1-0, 05.2013
  Lasteasutuse asjaajamise alusdokumentide näidised 2013
 • Lasteasutuse asjaajamise alusdokumendid 5
 • Direktori käskkirja näidis lasteasutuse asjaajamiskorra uue redaktsiooni kehtestamiseks 9
 • Lasteasutuse asjaajamiskorra näidis - Rõõmu Lasteasutuse asjaajamiskord 12
 • Direktori käskkirja näidis lasteasutuse dokumentide loetelu uue redaktsiooni kehtestamiseks 31
 • Lasteasutuse dokumentide loetelu näidis - Rõõmu Lasteasutuse dokumentide loetelu 33

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 13, 30 lk, ISBN 978-9949-9449-0-3, 05.2013
  Nõuded lasteasutuse direktori käskkirja koostamisele, sisule ja vormile ning käskkirja andmise juhtumid
 • Direktori volitusnorm anda käskkirju pädevuse piires ning pädevuse kirjeldus 5
 • Direktori käskkirja andmise tingimused 9
 • Loetelu õiguslikest alustest direktori käskkirja andmiseks 10
 • Käskkirjad, mis on seotud dokumendi kehtestamisega 10
 • Käskkirjad, mis on seotud dokumendi kinnitamisega 10
 • Käskkirjad, mis on seotud määramisega 11
 • Käskkirjad, mis on seotud laste lasteasutusse vastuvõtmise ja sealt väljaarvamise ning laste registreerimise või vastu võtmisega rühma 11
 • Käskkirjad, mis on seotud moodustamisega 11
 • Käskkirjad, mis on seotud koosoleku kokku kutsumisega 11
 • Käskkirjad, mis on seotud konkurssi välja kuulutamisega ja tulemuse kinnitamisega 11
 • Võimalused, kus dokumendi kinnitamine toimub ilma käskkirja andmata, dokumendi allkirjastamise kaudu 11
 • Alternatiivsed võimalused käskkirja andmisele 12
 • Nõuded käskkirja vormistamisele 13
 • Käskkirja andmise põhjendamine 14
 • Käskkirja vaidlustamine 14
 • Vorminõuete rikkumise tagajärjed ja ebatäpsuse parandamine käskkirjas 14
 • Käskkirja kehtivus ja käskkirja kehtima hakkamise tähtaeg 15
 • Tühine käskkiri 16
 • Käskkirja muutmine ja kehtetuks tunnistamine 17
 • Käskkirja andmise põhjenduse koostamise põhimõtted 18
 • Käskkirja plank koos väljakirjelduste ning sisuelementidega 19
 • Ebakorrektse käskkirja tunnused 22
 • Näide käskkirja vormistamise kohta 23
 • Lihtkäskkirja vormistamise struktuur ja lihtkäskkirja näidis 25
 • Käskkirja teatavakstegemine 27
 • Normtehnilised nõuded käskkirja sisu koostamisele ja vormistamisele 28
 • Käskkirjale juurdepääsupiirangu kehtestamine 30

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 12, 36 lk, ISBN 978-9949-9410-3-2, 03.2013
  Nõuded laste mänguväljakute ohutuse tagamisele
 • õigusaktidest tulenevad nõuded mänguväljakute ohutuse tagamisele 5
 • Mänguväljaku ohutuse tagamise süsteemi põhielemendid 8
 • Mänguväljaku ülevaatuse kava 10
 • Näide: Rõõmu lasteaia* mänguväljaku ülevaatuse kava 11
 • Vorm 1: Korralise visuaalse tavaülevaatuse protokollileht 15
 • Vorm 2: Korralise töökindlusülevaatuse protokollileht 16
 • Vorm 3: Iga-aastase korralise põhiülevaatuse protokollileht 17
 • Vorm 4: Mänguväljaku ohutust mõjutavate puuduste teavitamise protokoll 19
 • Mänguväljaku korralise hoolduse kava 20
 • Näide: Rõõmu lasteaia mänguväljaku korralise hoolduse kava 21
 • Vorm 5: Mänguväljaku hoolduse ja remondi protokoll 23
 • Mänguväljaku üldised ohutusmeetmed ja protseduurid 24
 • Vorm 6: õnnetusjuhtumi registreerimise vorm 25
 • Mänguväljaku ohutuse tagamiseks vajalik dokumentatsioon 26
 • Lisa. Standardi EVS-EN: 2008 "Mänguväljaku seadmed ja aluspind" eesti keeles avaldatud osade sisukorrad 31

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 11, 40 lk, ISBN 978-9949-9410-1-8, 02.2013
  Valik meeskonnatöö meetodeid lasteasutuse arendusprotsessis arengukava koostamiseks
 • Tervikliku lasteasutuse arendamise süsteemi mudel 5
 • Lasteasutuse personali kaasamine lasteasutuse arendusprotsessi meeskonnatöö meetodite abil 8
 • SWOT-analüüsi kasutamine hetkeolukorra analüüsimisel 10
 • Kalaluu diagrammi kasutamine hetkeolukorra analüüsimisel 15
 • Põhjus-tagajärg maatriksi kasutamine prioriteetide määratlemisel 17
 • Pareto analüüsi kasutamine prioriteetide määratlemisel 23
 • Ajurünnaku kasutamine lahenduste genereerimisel 26
 • 635-meetodi kasutamine lahenduste genereerimisel 29
 • Kriteeriummaatriksite kasutamine parima lahenduse väljavalimisel 30
 • Tulu-kulu analüüsi kasutamine parima lahenduse väljavalimisel 38
 • Projektipõhiste tegevuste kavandamine arengukava rakendusplaanide koostamisel 39

  Merlecons Toimetised. Seeria C, nr 10, 52 lk, ISBN 978-9949-9290-9-2, 01.2013
  Koolieelse lasteasutuse arengukava näidis koos selgitustega arengukava koostamiseks
 • Toimetises kasutatavate olulisemate mõistete selgitused 5
 • õigusaktid, millega tuleb arvestada lasteasutuse arengukava koostamisel 7
 • Arengukava koht lasteasutuse arenduses ning arengukava sidusus teiste lasteasutuse dokumentidega 16
 • Arengukava struktuur 19
 • Arengukava erinevate struktuuriosade sisu selgitused koos näidetega Rõõmu Lasteaia* arengukavast 21
 • I. Sissejuhatus 21
 • II. Arengukava koostamise põhimõtted ja lasteasutuse arenduse põhivaldkonnad 21
 • III. Lasteasutuse hetkeolukorra analüüsi tulemused ja lasteasutuse arenduse põhisuunad 26
 • IV. Arengukava tegevuskava 29
 • V. Arengukava tegevuskava elluviimiseks vajalike rahaliste vahendite kavandamine 36
 • VI. Arengukava uuendamise kord 38
 • Nõuded arengukava kinnitamisele ning avalikustamisele 39
 • Protokolli näidis hoolekogu arvamuse vormistamise kohta 40
 • Tunnused, mille põhjal võib järeldada, et arengukava tegevuskava ei ole reaalselt toimiv lasteasutuse arenduse alusdokument 41
 • Eneseanalüüsi tabel arengukava hindamiseks 44
 • Rõõmu Lasteaia* arengukava näidis 45

  *Rõõmu Lasteaed on Merlecons ja Ko Oü virtuaalne koolieelne lasteasutus.

 •    Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee