Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Lingid õigusaktideleAsjaajamisega seotud lingid

  Haldusmenetluse seadus: Riigi Teataja
  Halduskohtumenetluse seadustik (01.01.2012): Riigi Teataja
  Halduskoostöö seadus: Riigi Teataja
  Avaliku teabe seadus: Riigi Teataja
  Asjaajamiskorra ühtsed alused (kehtetu alates 03.06.2017): Riigi Teataja
  Isikuandmete kaitse seadus: Riigi Teataja
  Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus: Riigi Teataja
  Digitaalallkirja seadus: Riigi Teataja
  Arhiiviseadus (01.01.2012): Riigi Teataja
  Arhiivieeskiri (01.01.2012): Riigi Teataja
  Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid: Riigi Teataja
  Korruptsioonivastane seadus: Riigi Teataja
  Tsiviilseadustiku üldosa seadus: Riigi Teataja
  Tsiviilkohtumenetluse seadustik: Riigi Teataja
  Infoühiskonna teenuse seadus: Riigi Teataja
  Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm: Riigi Teataja
  Isikut tõendavate dokumentide seadus: Riigi Teataja
  Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vorm ning selle täitmise kord ja kasutamise juhend: Riigi Teataja
  Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord: Riigi Teataja
  Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord: Riigi Teataja
  Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri: Riigi Teataja.
  Eesti kirjakeele normi rakendamise kord: Riigi Teataja.
  E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus: Riigi Teataja.
  Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord: Riigi Teataja.
  Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused: Riigi Teataja.

  Korrakaitseseadus: Riigi Teataja.

   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee