Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Lingid õigusaktidelePersonaliarendusega seotud lingid

  Töölepingu seadus: Riigi Teataja
  Võlaõigusseadus: Riigi Teataja
  Tsiviilseadustiku üldosa seadus: Riigi Teataja
  Haridustöötajate tööaeg (alates 01.09.2013): Riigi Teataja
  Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa: Riigi Teataja
  Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord: Riigi Teataja
  Keeleseadus (alates 01.07.2011): Riigi Teataja
  Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded (alates 01.07.2011): Riigi Teataja
  Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus: Riigi Teataja
  Väljateenitud aastate pensionide seadus: Riigi Teataja
  Väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelu ning selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvutamise kord: Riigi Teataja
  Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded (Kehtib endiselt enne 1. septembrit 2013. a kooli tööle asunud koolitöötajatele): Riigi Teataja
  Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded (Nõuded on kehtestatud 1. septembrist 2013.a ja peale seda põhikoolis ja gümnaasiumis tööd alustavatele direktoritele, õppealajuhatajatele, õpetajatele ja tugispetsialistidele): Riigi Teataja
  Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded: Riigi Teataja
  Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus: Riigi Teataja (kuni 31.12.2017)
  Töövaidluse lahendamise seadus: Riigi Teataja (alates 01.01.2018)

  Täiskasvanute koolituse seadus (alates 01.07.15): Riigi Teataja
  Täienduskoolituse standard (alates 01.07.15): Riigi Teataja

  Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta: Riigi Teataja

  Ametiühingute seadus: Riigi Teataja
  Kollektiivlepingu seadus: Riigi Teataja
  Töötajate usaldusisiku seadus: Riigi Teataja
  Kollektiivse töötüli lahendamise seadus: Riigi Teataja
  Kollektiivlepingute andmekogu asutamine ja pidamise kord: Riigi Teataja
  Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja "Kodakondsuse seaduse" tundmise eksami läbiviimise kord: Riigi Teataja
  Soolise võrdõiguslikkuse seadus: Riigi Teataja
  Võrdse kohtlemise seadus: Riigi Teataja
  Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus: Riigi Teataja

  Töötuskindlustuse seadus: Riigi Teataja
  Võlasuhete intressimäär: Riigi Teataja

  Haridustöötajate kutseoskuste täiustamise kord (kehtetu): Riigi Teataja
  Täiskasvanute koolituse seadus (kehtetu): Riigi Teataja
  Õpetajate koolituse raamnõuded: Riigi Teataja

  Töötasu alammäära kehtestamine: Riigi Teataja
  Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär: Riigi Teataja

  Tubakaseadus: Riigi Teataja
  Alkoholiseadus: Riigi Teataja

  Pühade ja tähtpäevade seadus: Riigi Teataja

  Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus: Riigi Teataja (Ei kehti enam töölepingu alusel töötavatele isikutele)

Enne 01.07.2009 kehtinud õigusaktid
  Eesti Vabariigi töölepingu seadus
  Palgaseadus
  Töö- ja puhkeaja seadus
  Puhkuseseadus
  Määratud ajaks töölepingu sõlmimine
  Ametikohtade loetelu ja lühendatud tööaja kehtestamine koolide ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele
  Ametikohtade loetelu, kus töötamisel antakse pikendatud puhkust, ja puhkuse kestus
  Tööraamatu vorm, tööraamatu täitmise ja dublikaadi andmise kord ning tööraamatu hind
  Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta
  Puhkusetasu arvutamise kord
  Keskmise palga arvutamise kord

   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee