Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Lingid õigusaktideleKooli tegevuseks vajalikud üldõigusaktid

  Eesti Vabariigi Haridusseadus: Riigi Teataja.
  Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus: Riigi Teataja.
  Erakooliseadus: Riigi Teataja.
  Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord: Riigi Teataja.
  Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus: Riigi Teataja.
  Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus: Riigi Teataja.
  Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2016. aastal: Riigi Teataja.
  Noorsootöö seadus: Riigi Teataja.
  Huvikooli seadus: Riigi Teataja.
  Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seadus: Riigi Teataja.
  Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord: Riigi Teataja.
  Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine perioodil 2014-2020: Riigi Teataja.
  UNESCO haridusalase diskrimineerimise vastase konventsiooniga ühinemine: konventsioon.
  Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon: Riigi Teataja.

  Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (kehtetu alates 31.08.2010): Riigi Teataja.

   Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee