Lingid õigusaktidele

Sisukord

  Kooli tegevuseks vajalikud üldõigusaktid
  Riiklik õppekava
  Õppetegevusega seotud lingid
  Asjaajamisega seotud lingid
  Personaliarendusega seotud lingid
  Ettevõtlusega seotud lingid
  Tervisekaitse, tööohutuse ja tuleohutusega seotud lingid
  Koolieelse lasteasutusega seotud lingid
  Kooli raamatukogudega seotud lingid
  Õpiabiga seotud lingid
  Alaealiste möjutamisega seotud lingid
  Välis- ja sisehindamisega seotud lingid
  Kutsestandardid
  Kutseõppega seotud lingid
  Lapsevenema rolli reguleerivad õigusaktid
  Autorlust reguleerivad õigusaktid
  Euroopa Liidu õigusaktid
  Töölepinguga seotud Euroopa Liidu õigusaktid
  Haridusega seotud Euroopa Liidu õigusaktid
  Raamkokkulepped
  Kooli arengukavaga seotud Euroopa Liidu õigusaktid
  Euroopa Kohtu kohtupraktika
  Isikuandmete kaitse
  Täienduskoolitus


Kooli tegevuseks vajalikud üldõigusaktid
  Eesti Vabariigi Haridusseadus: Riigi Teataja.
  Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus: Riigi Teataja.
  Erakooliseadus: Riigi Teataja.
  Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord: Riigi Teataja.
  Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus: Riigi Teataja.
  Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus: Riigi Teataja.
  Õppekoha tegevuskulu piirmäär ühe kuu kohta 2020. aastal: Riigi Teataja.
  Noorsootöö seadus: Riigi Teataja.
  Huvikooli seadus: Riigi Teataja.
  Puuetega inimeste õiguste konventsiooni ratifitseerimise seadus: Riigi Teataja.
  Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord: Riigi Teataja.
  Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine perioodil 2014-2020: Riigi Teataja.
  UNESCO haridusalase diskrimineerimise vastase konventsiooniga ühinemine: konventsioon.
  Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon: Riigi Teataja.
  Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus (kehtetu alates 31.08.2010): Riigi Teataja.

Riiklik õppekava
  Põhikooli riiklik õppekava - jõust. 01.09.2014: Riigi Teataja.
  Gümnaasiumi riiklik õppekava - jõust. 01.09.2014: Riigi Teataja.
  Laste liikluskasvatuse kord: Riigi Teataja.
  Kvalifikatsiooniraamistik: kutseseaduse lisa 1
  Euroopa Parlamendi ja nõukogu soovitus, 18. detsember 2006 , võtmepädevuste kohta elukestvas õppes
  Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NõUKOGU SOOVITUS Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas
  Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku loomise kohta elukestva õppe valdkonnas
  Põhikooli ja gümnaasiumi riiklik õppekava (selle õppekava järgi toimub õpe kuni täies mahus uutele õppekavadele üleminekutähtaja lõpuni, milleks on 31.08.2013): Riigi Teataja
  Euroopa keeleõppe raamdokument. õppimine, õpetamine ja hindamine: Link dokumendile.

Õppetegevusega seotud lingid
  Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2021/2022. õppeaastal: Riigi Teataja.
  2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad: Riigi Teataja.
  Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord: Riigi Teataja.
  Õpilaskodu tegutsemise tingimused ja kord: Riigi Teataja.
  Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid: Riigi Teataja.
  Õpilase tunnustamise tingimused ja kord: Riigi Teataja.
  Keele- ja kultuuriõppeks võimaluste loomise tingimused ja kord: Riigi Teataja.
  Laste liikluskasvatuse kord: Riigi Teataja.
  Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord: Riigi Teataja.
  Õpilasuurimuse ja praktilise töö ettevalmistamise ning hindamise tingimused ja kord: Riigi Teataja.
  Haridust tõendava dokumendi plankide ja medalite tellimise, väljastamise, tagastamise ja aruandluse kord: Riigi Teataja.

Asjaajamisega seotud lingid
  Haldusmenetluse seadus: Riigi Teataja
  Halduskohtumenetluse seadustik (01.01.2012): Riigi Teataja
  Halduskoostöö seadus: Riigi Teataja
  Avaliku teabe seadus: Riigi Teataja
  Asjaajamiskorra ühtsed alused (kehtetu alates 03.06.2017): Riigi Teataja
  Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus: Riigi Teataja
  E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus: Riigi Teataja
  Arhiiviseadus (01.01.2012): Riigi Teataja
  Arhiivieeskiri (01.01.2012): Riigi Teataja
  Isikunime andmisel ja kohaldamisel kasutatavate eesti-ladina tähtede ja sümbolite loetelu ning võõrkeelsete isikunimede ümberkirjutusreeglid: Riigi Teataja
  Korruptsioonivastane seadus: Riigi Teataja
  Tsiviilseadustiku üldosa seadus: Riigi Teataja
  Tsiviilkohtumenetluse seadustik: Riigi Teataja
  Infoühiskonna teenuse seadus: Riigi Teataja
  Õpilaspileti väljaandmise kord ja õpilaspileti vorm: Riigi Teataja
  Isikut tõendavate dokumentide seadus: Riigi Teataja
  Euroopa Liidu liikmesriigis elavate ning kooliekskursioonil osalevate kolmandate riikide kodakondsusega õpilaste nimekirja vorm ning selle täitmise kord ja kasutamise juhend: Riigi Teataja
  Kooli õppe- ja kasvatusalastes kohustuslikes dokumentides esitatavad andmed ning dokumentide täitmise ja pidamise kord: Riigi Teataja
  Strateegiliste arengukavade liigid ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, hindamise ja aruandluse kord (kehtetu alates 01.01.2020): Riigi Teataja
  Valdkonna arengukava ja programmi koostamise, elluviimise, aruandluse, hindamise ja muutmise kord (alates 01.01.2020): Riigi Teataja
  Hea õigusloome ja normitehnika eeskiri: Riigi Teataja.
  Eesti kirjakeele normi rakendamise kord: Riigi Teataja.
  Teenuste korraldamise ja teabehalduse alused: Riigi Teataja.
  Korrakaitseseadus: Riigi Teataja.

Personaliarendusega seotud lingid
  Töölepingu seadus: Riigi Teataja
  Võlaõigusseadus: Riigi Teataja
  Tsiviilseadustiku üldosa seadus: Riigi Teataja
  Haridustöötajate tööaeg (alates 01.09.2013): Riigi Teataja
  Haridus- ja teadustöötajate ametikohtade loetelu, kus antakse kuni 56 kalendripäeva põhipuhkust, ja puhkuse kestus ametikohtade kaupa: Riigi Teataja
  Töölähetuse kulude hüvitiste maksmise kord ning välislähetuse päevaraha alammäär, maksmise tingimused ja kord: Riigi Teataja
  Keeleseadus (alates 01.07.2011): Riigi Teataja
  Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded (alates 01.07.2011): Riigi Teataja
  Eesti Vabariigi kvalifikatsioonide ja enne 20. augustit 1991. a antud endise NSV Liidu kvalifikatsioonide vastavus: Riigi Teataja
  Väljateenitud aastate pensionide seadus: Riigi Teataja
  Väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelu ning selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvutamise kord: Riigi Teataja
  Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded (Kehtib endiselt enne 1. septembrit 2013. a kooli tööle asunud koolitöötajatele): Riigi Teataja
  Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded (Nõuded on kehtestatud 1. septembrist 2013.a ja peale seda põhikoolis ja gümnaasiumis tööd alustavatele direktoritele, õppealajuhatajatele, õpetajatele ja tugispetsialistidele): Riigi Teataja
  Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded: Riigi Teataja
  Individuaalse töövaidluse lahendamise seadus: Riigi Teataja (kuni 31.12.2017)
  Töövaidluse lahendamise seadus: Riigi Teataja (alates 01.01.2018)

  Parandatud ja täiendatud Euroopa sotsiaalharta: Riigi Teataja

  Ametiühingute seadus: Riigi Teataja
  Kollektiivlepingu seadus: Riigi Teataja
  Töötajate usaldusisiku seadus: Riigi Teataja
  Kollektiivse töötüli lahendamise seadus: Riigi Teataja
  Kollektiivlepingute andmekogu põhimäärus: Riigi Teataja
  Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja "Kodakondsuse seaduse" tundmise eksami läbiviimise kord: Riigi Teataja
  Soolise võrdõiguslikkuse seadus: Riigi Teataja
  Võrdse kohtlemise seadus: Riigi Teataja
  Eestisse lähetatud töötajate töötingimuste seadus: Riigi Teataja

  Töötuskindlustuse seadus: Riigi Teataja
  Võlasuhete intressimäär: Riigi Teataja

  Haridustöötajate kutseoskuste täiustamise kord (kehtetu): Riigi Teataja
  Täiskasvanute koolituse seadus (kehtetu): Riigi Teataja
  Õpetajate koolituse raamnõuded (alates 01.09.2019): Riigi Teataja

  Töötasu alammäära kehtestamine (alates 01.01.2020): Riigi Teataja
  Põhikooli ja gümnaasiumi õpetaja töötasu alammäär (alates 01.01.2020): Riigi Teataja

  Tubakaseadus: Riigi Teataja
  Alkoholiseadus: Riigi Teataja

  Pühade ja tähtpäevade seadus: Riigi Teataja

  Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus: Riigi Teataja (Ei kehti enam töölepingu alusel töötavatele isikutele)

Enne 01.07.2009 kehtinud õigusaktid
  Eesti Vabariigi töölepingu seadus
  Palgaseadus
  Töö- ja puhkeaja seadus
  Puhkuseseadus
  Määratud ajaks töölepingu sõlmimine
  Ametikohtade loetelu ja lühendatud tööaja kehtestamine koolide ja muude lasteasutuste õpetajatele, kasvatajatele ja teistele õppe- ja kasvatusalal töötavatele isikutele
  Ametikohtade loetelu, kus töötamisel antakse pikendatud puhkust, ja puhkuse kestus
  Tööraamatu vorm, tööraamatu täitmise ja dublikaadi andmise kord ning tööraamatu hind
  Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta
  Puhkusetasu arvutamise kord
  Keskmise palga arvutamise kord

Ettevõtlusega seotud lingid
  Riigihangete seadus: Riigi Teataja
  Asjaõigusseadus: Riigi Teataja
  Äriseadustik: Riigi Teataja
  Võlaõigusseadus: Riigi Teataja
  Käibemaksuseadus: Riigi Teataja
  Tulumaksuseadus: Riigi Teataja
  Raamatupidamise seadus: Riigi Teataja
  Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus: Riigi Teataja
  "Tulumaksuseadusest", "Sotsiaalmaksuseadusest", "Kogumispensionide seadusest" ja "Töötuskindlustuse seadusest" tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine: Riigi Teataja

Tervisekaitse, tööohutuse ja tuleohutusega seotud lingid
  Tervisekaitsenõuded koolidele (alates 01.09.2013): Riigi Teataja
  Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele: Riigi Teataja
  Päästeseadus: Riigi Teataja
  Töötervishoiu ja tööohutuse seadus: Riigi Teataja
  Töötajate tervisekontrolli kord: Riigi Teataja
  Tervisekaitsenõuded toitlustamisele koolieelses lasteasutuses ja koolis (alates 01.09.2008): Riigi Teataja
  Ravikindlustuse seadus: Riigi Teataja
  Bioloogilistest ohuteguritest mõjutatud töökeskkonna töötervishoiu ja tööohutuse nõuded: Riigi Teataja
  Iseseisvalt osutatavate õendusabi tervishoiuteenuste loetelu: Riigi Teataja
  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus: Riigi Teataja
  Töökohale esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded: Riigi Teataja
  Tervisekaitsenõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele: Riigi Teataja
  Koolitervishoiuteenust osutava õe tegevused ning nõuded õe tegevuste ajale, mahule, kättesaadavusele ja asukohale: Riigi Teataja
  Nõuded õendusabi iseseisvaks osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele: Riigi Teataja
  Tuleohutuse seadus: Riigi Teataja
  Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded: Riigi Teataja

Koolieelsete lasteasutustega seotud lingid
  Koolieelse lasteasutuse seadus: Riigi Teataja
  Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord: Riigi Teataja
  Koolieelse lasteasutuse riiklik õppekava: Riigi Teataja
  Koolieelse lasteasutuse personali miinimumkoosseis: Riigi Teataja
  Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja korrashoiule: Riigi Teataja
  Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale: Riigi Teataja
  Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele: Riigi Teataja
  Koolieelse lasteasutuse pedagoogide kvalifikatsiooninõuded: Riigi Teataja
  Sotsiaalhoolekande seadus: Riigi Teataja
  Pedagoogide atesteerimise tingimused ja kord: Riigi Teataja

Kooli raamatukogudega seotud lingid
  Õpikute register
  Kooliraamatukogude töökorralduse alused (alates 01.01.2012): Riigi Teataja
  Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduseretsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti: Riigi Teataja
  Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning kord: Riigi Teataja
  Rahvaraamatukogu seadus: Riigi Teataja
  Õppekirjandusele esitatavad nõuded, õppekirjanduse retsenseerimisele ja retsensentidele esitatavad miinimumnõuded ning riigi poolt tagatava minimaalse õppekirjanduse liigid klassiti ja õppeaineti (2016): Riigi Teataja
 UDK liigitustabel: UDK
 UDK liigitusskeem kataloogis ESTER: ESTER

Õpiabiga seotud lingid
  Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava: Riigi Teataja
  Koduõppe ja haiglaõppe tingimused ja kord: Riigi Teataja
  Tugispetsialistide teenuse kirjeldus ja teenuse rakendamise kord: Riigi Teataja
  Koolivälisele nõustamismeeskonnale soovituse andmiseks esitatavate andmete loetelu, taotluse esitamise ning koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmise tingimused ja kord: Riigi Teataja
  Lapse erilasteaeda või -rühma vastuvõtmise ning väljaarvamise alused ja kord: Riigi Teataja

  Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord (kehtetu): Riigi Teataja.

Alaealiste möjutamisega seotud lingid
  Karistusseadustik: Riigi Teataja
  Karistusseadustiku rakendamise seadus: Riigi Teataja
  Süütegude "Karistusseadustiku" järgi kvalifitseerimise juhend: Riigi Teataja
  Väärteomenetluse seadustik: Riigi Teataja
  Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine: Riigi Teataja
  Politsei ja piirivalve seadus: Riigi Teataja

Välis- ja sisehindamisega seotud lingid
  Koolieelse lasteasutuse nõustamise tingimused ja kord sisehindamise küsimustes: Riigi Teataja
  Koolieelsete lasteasutuste, põhikoolide, gümnaasiumide, kutseõppeasutuste ja täienduskoolitusasutuste tegevusnäitajad: Riigi Teataja

Kutsestandardid
  Kutsestandardid
  Kutseseadus: Riigi Teataja
  Kutsestandardite koostamise, muutmise ja vormistamise kord: Riigi Teataja

Kutseõppega seotud lingid
  Kutseõppeasutuse seadus: Riigi Teataja
  Kutseharidusstandard: Riigi Teataja
  Õpilaste kutseõppeasutusse vastuvõtu kord: Riigi Teataja

Lapsevenema rolli reguleerivad õigusaktid
  Lastekaitseseadus (alates 01.01.2016): Riigi Teataja
  Perekonnaseadus: Riigi Teataja
  Vanema kohustuste kindlaksmääramise ja laste kaitse abinõude rakendamise pädevuse, kohaldatava õiguse, abinõude tunnustamise, rakendamise ja koostöö konventsiooniga ühinemise seadus: Riigi Teataja

Autorlust reguleerivad õigusaktid
  Autoriõiguse seadus: Riigi Teataja
  Kasuliku mudeli seadus: Riigi Teataja
  Kaubamärgiseadus: Riigi Teataja
  Patendiseadus: Riigi Teataja
  Tööstusdisaini kaitse seadus: Riigi Teataja

Euroopa Liidu õigusaktid
  Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Töölepinguga seotud Euroopa Liidu õigusaktid
  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/1152, 20. juuni 2019, läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus (alates 01.08.2022)
  Direktiiv 91/533/Eü tööandja kohustuse kohta teavitada töötajaid töölepingu või töösuhte tingimustest (kehtetu alates 31.07.2022)
  Direktiiv 2003/88/Eü tööaja korralduse teatavateaspektide kohta

Haridusega seotud Euroopa Liidu õigusaktid
  Haridus- ja koolitussüsteemide tõhusus ning võrdsed võimalused
  Regioonide Komitee arvamus "Haridus- ja koolitussüsteemide tõhusus ning võrdsed võimalused" ja "Euroopa kvalifikatsiooniraamistik elukestva õppe valdkonnas"
  Haridus ja koolitus arukas, jätkusuutlikus ja kaasavas Euroopas

Raamkokkulepped
  Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite raamkokkulepped (kogumik)

Kooli arengukavaga seotud Euroopa Liidu õigusaktid
  Hariduse ümbermõtestamine
  Avatud haridusruum
  Ettevõtlikuse taaselavdamine

Euroopa Kohtu kohtupraktika
  Kohtuasja otsing
  Kohtuotsus mõiste "tööaeg" kohta
  Kohtuotsus otsingumootori haldaja vastutuse kohta
  Kohtuotsus wifi teenuse võimaldamise kohta

Isikuandmete kaitse
  27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/Eü kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)
  Isikuandmete kaitse seadus (alates 15.01.2019): Riigi Teataja
  Euroopa kohtu lahend isikuandmete kaitse teemal: Euroopa Kohtu otsus

Täienduskoolitus
  Täiskasvanute koolituse seadus (alates 01.07.15): Riigi Teataja
  Täienduskoolituse standard (alates 01.07.15): Riigi Teataja

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus