Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Koolituse teemadega seonduvad videoklipid Merlecons Youtube kanalil: Merlecons Youtube kanal

03. maist 2021. a kuni 9. maini 2021. a (kaasa arvatud) toimuvad koolitused koolitusruumis kohapeal individuaalkoolitusena, soovi korral ja kokkuleppel veebikoolitusena.

04.05 - Lasteaia direktori ja õppealajuhataja ülesanded lasteaia tegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel kooskõlas õigusaktidega
05.05 – Huvijuhi ülesanded ja roll tulenevalt õppekavast (veebikoolitus)
06.05 – Õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse hindamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel koolis
11.05 – Praktilised juhised arengukava koostamiseks ja arengukava näidis
12.05 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli sekretäri töös (veebikoolitus)
13.05 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja (õppejuhi) töös
17.05 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja (õppejuhi) töös (veebikoolitus)
18.05 – Infojuhi ülesanded koolis tulenevalt õigusaktidest 2021. aasta kontekstis (veebikoolitus)
19.05 – Skemaatilised tegevusjuhised haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerijale
20.05 – Koolidirektori põhitegevuste korrastamine lähtuvalt õigusaktidest 2021. aasta kontekstis
24.05 – Koolidirektori põhitegevuste korrastamine lähtuvalt õigusaktidest 2021. aasta kontekstis (veebikoolitus)
25.05 – Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine põhikoolis
26.05 – Õpiabi- ja tasemerühmade ja eriklasside moodustamine ning nõuded individuaalse arengu jälgimise kaardi ja individuaalse õppekava koostamisele
27.05 – Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine õpilastel
31.05 – Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine põhikoolis (veebikoolitus)

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 19: Milliseid õpitulemusi pole veel kunagi põhikooli matemaatika lõpueksamite ülesannetes esinenud ja mille õppimisele tuleks enam keskenduda distants- ja kontaktõppe tingimustes
Nr. 18: Põhikooli matemaatika lõpueksamite võrrandite ja võrrandisüsteemidega seotud ülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks
Nr. 17: Põhikooli matemaatika lõpueksamite tekstülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks
Nr. 16: Põhikooli matemaatika lõpueksamite statistika ja tõenäosuse ülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks
Nr. 15: Põhikooli matemaatika lõpueksamite ruumiliste kujunditega seotud ülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks
Nr. 14: Põhikooli matemaatika lõpueksamite avaldise lihtsustamisega seotud ülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks
Nr. 13: Põhikooli matemaatika lõpueksamite lineaar- ja ruutfunktsiooni graafikutega seotud ülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks
Nr. 12: Põhikooli lõpetaja põhiteadmised nelinurgast ja kolmnurgast ning nende seos siseringjoone ja ümberringjoonega
Nr. 11: Põhikooli matemaatika lõpueksamite tasandiliste kujunditega seotud ülesannete lahendused koos selgitustega distants- ja kontaktõppe tingimustes õppimiseks

Seeria B

Nr. 176: Muudatused riiklikes õppekavades alates 26.04.2021 ning nendest tulenevalt kiirmenetluse korras muudatuste sätestamine kooli õppekavas
Nr. 175: Skemaatilised tegevusjuhised haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerijale
Nr. 174: Kooli õppekava muutmine tulenevalt muudatustest põhikooli riiklikus õppekavas seoses põhikooli lõpetamise ja hindamise korraldusega 2020/2021. õppeaastal
Nr. 173: Dokumentide näidistoimik õpilase kohta, kellel ilmneb vajadus saada tuge
Nr. 172: Soovitused hübriidõppe läbiviimiseks
Nr. 171: Kooli arengukava näidis

Seeria C

Nr. 42: Koolieelse lasteasutuse kodukorra näidis terviktekstina koos COVID-19 leviku tõkestamist kirjeldavate sätetega
Nr. 41: Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine lasteaias
Nr. 40: Õpetaja töölepingu sõlmimine ja lõpetamine koolieelses lasteasutuses

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus