Meist

Seeria A

Seeria B

Seeria C

Merlecons Toimetised (seeria A: Muutunud õpikäsitus ISSN 1736-5996) on Merlecons ja Ko OÜ koolidele suunatud perioodiline väljaanne, mis sisaldab õppemetoodilisi materjale ja on abiks õpikäsituse muutmisel.

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 10, 35 lk, ISBN 978-9949-562-43-5, 03.2017
Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Õppekäigu korraldamise õiguslikud alused 5
Õppekäigu korraldamise etapid 9
Juhendite koostamise põhimõtted 12
Hea juhendi kriteeriumid 15
Ohutuse ja turvalisuse tagamine õppekäigul 19
Õppekäikude kavandamisel põhikooli riikliku õppekava ainevaldkondade kavadest lähtumine 26

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 9, 39 lk, ISBN 978-9949-562-37-4, 01.2017
Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Sissejuhatus 5
Õppimist toetava hindamise lähtekohad ja põhimõtted 6
Korras suhted õpetaja ja õpilaste vahel 7
Selged reeglid ja protseduurid 7
Keskendumine iseseisva õppimise oskuste kujundamisele 8
Õppeprotsessi läbipaistvus ja vajaliku teabe olemasolu 8
Õppimise tähenduslikkus 9
Võimalus võtta õppimise eest vastutus 9
Õpetaja eeskuju õppimist toetavate väärtuste kujundamisel 10
Õppimiskesksete väärtuste nähtavaks tegemine 12
Motiveeriva mikrokliima kujundamine 16

Iseseisva õppimise oskuste kujundamise neli võtmeelementi 18
Keskendumine eesmärkidele ja õppimisele 20
Tõhus küsimuste esitamine ja arutlemine 24
Kujundav tagasiside 29
õppimise reflekteerimine 35
Küsimustikud õppimist toetava hindamise rakendamise analüüsimiseks 38

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 8, 62 lk, ISBN 978-9949-562-34-3, 12.2016
Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine
Muutused õpikäsituses 5 Hindamissüsteemi erisused õpilaskesksel õpetamisel 7 Eesmärgistamine ja selle roll hindamisel 8 õpilaste saavutuste hindamise põhimõtted 10 õpilaste saavutuste hindamise liigid 11 Kujundav hindamine ja hindamise kriteeriumid 14 Kujundava hindamise tehnikad 18 Valik kujundava hindamise tehnikaid 20 õpilaste hindamine rühmatöö korral 24 Õpilaste individuaalse tegevuse hindamine rühmatöös 25
Enesehindamine rühmatöö korral 26

Portfoolio hindamine 27
Miks kasutatakse portfooliot? 27
Millised on efektiise portfoolio tunnused? 28
Kuidas portfooliot hinnata? 28
Portfoolio koostamise etapid 29
Portfoolio liigid 30

Õpilaste õpitulemuste analüüsimine 31
Kuidas analüüsida kontrollitavat tööd? 31
Õpilaste tahe ja tahtmatus õppida 35
Enesehindamine ja vastastikhindamine 38
Enesehindamine 38
Vastastikhindamine 41

Kokkuvõttev hindamine 43
Õpilaste arengu jälgimise ülestähendamine 46
Tunnivaatlus kujundava hindamise kasutamise tähenduses 48
Tunni läbiviimise näide, kus kasutatakse kujundavat hindamist 51
Tagasiside andmine 54
Kokkuvõttev sõnaline tagasiside hindeta 59
Kokkuvõtva sõnalise tagasiside näited 59
Kokkuvõte 62

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 7, 35 lk, ISBN 978-9949-562-26-8, 09.2016
Aktiivõppe meetodid infost ausaamise ja kuulamisoskuse arendamiseks, et kujundada õpilaste võimekust iseseisvalt tööd teha ja tulla toime kodutöödega
Muutunud õpikäsitus esitab õpetajale mitmeid uusi ja huvitavaid väljakutseid. Oluline on siin keskendumine üldpädevuste kujundamisele. Kesksel kohal on siin koostööoskused, mille üheks nurgakiviks on kuulamisoskus ning informatsioonist arusaamine, mis omakorda on eelduseks, et õppija on suuteline iseseisvalt tööd tegema ning tulla toime kodutöödega. Käesolevas Toimetises on toodud 15 aktiivõppe meetodit, mis võimaldavad arendada õpilaste koostööoskusi, eelkõige kuulamisoskust ning info vastuvõtmise võimekust. Iga meetodi juures on toodud:
- aktiivõppe meetodi kasutamiseks vajalike vahendite kirjeldus;
- orienteeruv ajakulu meetodi kasutamisel;
- juhised aktiivõppe meetodi läbiviimiseks;
- kommentaarid meetodi kohta ja
- aktiivõppe meetodi läbiviimiseks vajalike töölehtede näidised.

Sisukord

Sissejuhatus 5
Aparaadi ehitamine 6
Intervjuu 10
Jälgi juhendit ja tee 12
Kuulamise segajad 14
Tundmatu objekt 17
Tähtis sõnum 18
Ahelpantomiim 20
Kaotatud sõnad 21
Telefonivestlus 22
Usk või teadmine 26
Osaline nõustumine 30
Padjavestlus 31
Valed 32
Vestlus 34

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 6, 58 lk, ISBN 978-9949-562-25-1, 09.2016
Aktiivõppe meetodid viisaka, teistest lugupidava ja teisi austava käitumise kujundamiseks
Muutunud õpikäsitus esitab õpetajale mitmeid uusi ja huvitavaid väljakutseid. Oluline on siin keskendumine üldpädevuste kujundamisele. Kesksel kohal on õpilaste suhtlemisoskuste, sh viisaka, teistest lugupidava ja teisi austava käitumise kujundamine. õpilased peaksid mõistma agressiivse, alistuva ja kehtestava käitumise põhiolemust ja erinevusi. Keskne on siinkohal õppijates kehtestava käitumise kujundamine selliselt, et see muutuks harjumuspäraseks suhtlemisstiiliks. Käesolevas Toimetises on toodud 12 aktiivõppe meetodit, mis seda võimaldavad. Iga meetodi juures on toodud:
- aktiivõppe meetodi kasutamiseks vajalike vahendite kirjeldus;
- orienteeruv ajakulu meetodi kasutamisel;
- juhised aktiivõppe meetodi läbiviimiseks;
- kommentaarid meetodi kohta ja
- aktiivõppe meetodi läbiviimiseks vajalike töölehtede näidised.

Sisukord

Sissejuhatus 5
Agressiivne, alistuv ja kehtestav käitumine 6
Situatsioonide analüüs 15
Kolm käitumisviisi 18
Kehtestava käitumise tunnused 20
Enesekehtestaja õigused 26
Tunniväline kehtestamine 33
Konfliktidega toimimine 35
Jalgrattur 42
Kehakeel 45
Mitteverbaalne käitumine 47
Rollimäng paarides 49
Suhtlemisstiilid 52

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 5, 45 lk, ISBN 978-9949-562-24-4, 09.2016
Aktiivõppe meetodid õpilastes eneseväljendamisega seotud võimekuste kujundamisel, et nad saaksid tulemuslikumalt esindada iseennast ja kooli
Muutunud õpikäsitus esitab õpetajale mitmeid uusi ja huvitavaid väljakutseid. Oluline on siin keskendumine üldpädevuste kujundamisele. Kesksel kohal on õpilaste suhtlemisoskuste, sh eneseväljendamisega seotud võimekuste kujundamine, et nad saaksid tulemuslikult esindada iseennast ja kooli. Käesolevas Toimetises on toodud 16 aktiivõppe meetodit, mis seda võimaldavad. Iga meetodi juures on toodud:
- aktiivõppe meetodi kasutamiseks vajalike vahendite kirjeldus;
- orienteeruv ajakulu meetodi kasutamisel;
- juhised aktiivõppe meetodi läbiviimiseks;
- kommentaarid meetodi kohta ja
- aktiivõppe meetodi läbiviimiseks vajalike töölehtede näidised.

Sisukord

Sissejuhatus 5
Arvamuste telg 6
Kujundite kirjeldamine 7
Hääletoodid 16
Keelatud sõnad 17
Kirjalik juhend 18
Kuuekümne sekundiline esitlus 21
Külaline klassis 22
Presentatsioon 24
Soovitud käitumine 28
Vaikus 29
Ehitaja 30
E-kiri 32
Essee 34
Hägusad ajaühikud 35
Reklaamplakat 37
Slaidid 39

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 4, 42 lk, ISBN 978-9949-562-23-7, 09.2016
Meetodid probleemi lahendamise ja otsustamise võimekuse kujundamiseks õpilastes
Sissejuhatus 5
Ajurünnak 6
635-meetod 7
SWOT-analüüs 9
Põhjus-tagajärg seoste leidmine maatriksmeetodil 13
Kalaluu diagramm 16
Parimalahenduse leidmine kriteeriumhindamise teel 18
Tulu-kulu analüüs 30
Ideekart 35
Mõistekaart 38

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 3, 45 lk, ISBN 978-9949-562-22-0, 09.2016
Aktiivõppe meetodid õpilastes eneseanalüüsi oskuste ning õppimise eest vastutuse võtmise kujundamiseks
Sissejuhatus 5
Hea ja edukas inimene 6
Lõpetamata laused 8
Suhtumine kaasinimestesse 10
Vapp 13
Assotsiatsioonid 15
Kujundatud nimed 17
Kujutlus iseendast 18
Elujoon 22
Kiri iseendale 23
Mida teadsin, mida tean? 25
Mina-pilt 26
Minu lemmikud 30
Rahulolu 32
Sõbrad 33
Õpistiil 36
Õppimispäevik 44

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 2, 55 lk, ISBN 978-9949-562-21-3, 09.2016
Valik kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe meetodeid matemaatika tunnis kasutamiseks
Sissejuhatus 5
Torn 6
Lihtsad aritmeetilised tehted 15
Kõige külastavam söökla 17
Restorani personal 21
Segadus pagasiga 27
Töögraafiku taastamine 35
Võrkpallur 40
Krüptogramm 45
Numbrite süsteem 51

Merlecons Toimetised. Seeria A, nr 1, 46 lk, ISBN 978-9949-562-20-6, 09.2016
Valik kogemusõppel põhinevaid aktiivõppe meetodeid loodusainete õpetamisel
Toimetis on suunatud nii põhikooli kui gümnaasiumi füüsika, keemia, geograafia ja bioloogia õpetajatele ning põhikooli II ja III kooliastme loodsõpetuse õpetajatele. Toimetis sisaldab seitset meetodit koos juhiste ja töölehtede näidistega nende läbiviimiseks. Toimetises toodud kogemusõppel põhinevad aktiivõppe meetodid võimaldavad:
luua ja säilitada õppijate jaoks innustavat ja arengut toetavat õpikeskkonda;
muuta õppeprotsessi õppijate jaoks huvitavaks ja omandada õpitulemused tõhusamal moel;
kinnistada ja seostada loodusainetes saadud teadmisi praktilise eluga;
luua tingimused õppijates motivatsiooni tekkeks, et omandada loodusteaduslikke teoreetilisi teadmisi;
luua ainetevahelist lõimingut;
lisaks loodusteaduslike teadmiste rakendamisele ja omandamisele, kujundada ka üldpädevustega seotud oskusi.

Sisukord

Aktiivõppe meetodite võimalused õppeprotsessis 5
Juhised aktiivõppe meetodite kasutamiseks 6
Vaatluslehtede näidised 9
Meeskonnatöö hindamine grupiliikmete poolt 11
Kõrb 12
Polaaröö 16
Kuu 20
Laev 24
Lennuõnnetus 28
Mehhiko ekspeditsioon 34
Tuumavarjend 38
Lisamaterjal õpetajale 43

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus