Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

17.09 – Mõjutusmeetmete rakendamine, mis on seotud õpilaselt keelatud esemete äravõtmisega ning tema valduses olevate isiklike asjade läbivaatamise ja kontrollimisega ning nõuded protokollimisele ja erinevatele menetlustoimingutele
18.09 – Õppenõukogu sekretäri ülesanded õppenõukogu tegevuse korraldamisel ja dokumenteerimisel
19.09 – Andmekaitse reeglid üldhariduskoolis, õpilaselt ja vanemalt andmetöötluseks (sh pildistamiseks, filmimiseks) nõusolekute küsimine ja vormistamine
24.09 – Nõuded sisehindamisele, sisehindamise korrale, kirjalikule kokkuvõttele ning arengukavale koolis
25.09 – Üldist tuge vajavate ja HEV õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamine ja dokumenteerimine koolis
26.09 – VENE KEELES: Kodukorra uuendamine ning mõjutusmeetmete rakendamine, mis on seotud õpilaselt keelatud esemete äravõtmisega ning tema valduses olevate isiklike asjade läbivaatamise ja kontrollimisega ning nõuded protokollimisele ja erinevatele menetlustoimingutele

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee. Brošüür koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko OÜ

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 138: Arhiiviväärtusega dokumendid koolis ja nende säilitamise kohustus
Nr. 137: Nõuded kooli õppekavale põhikoolis
Nr. 136: Üldhariduskooli tegevuseks vajalike põhidokumentide loend

Seeria C

Nr. 36: Koolieelse lasteasutuse pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollide näidised pedagoogilise nõukogu pädevuses olevate ülesannete arutamisel
Nr. 35: Vaidlusküsimuste lahendamine seoses vanemate kaebustega lasteaias
Nr. 34: Koolieelse lasteasutuse hoolekogu koosolekute protokollide näidised hoolekogu pädevuses olevate ülesannete arutamisel

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus