Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

19.11 - Turvalisuse tagamine koolis
20.11 - Õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse hindamine
21.11 - Nõuded lasteaia arengukavale, sisehindamisele ning sisehindamise aruandele
26.11 - Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja (õppejuhi) töös
27.11 - Eduka õpetaja kompetentsid ja hindamiskriteeriumid
28.11 - Õpiabi-, tasemerühmade ja eriklasside moodustamine ning nõuded individuaalse arengu jälgimise kaardi ja individuaalse õppekava koostamisele
03.12 - Turvalisuse tagamine koolieelses lasteasutuses
04.12 - Kooli majandusjuhataja ülesanded oma valdkonna töö korraldamisel
05.12 - Tugispetsialistide (eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja logopeedi) põhifunktsioonid koolis
10.12 - Ettevalmistumine järelevalveks koolis
11.12 - Õpetaja väljakutsed heaolu loova kooli kontseptsiooni rakendamisel ja õppija individuaalse õpiraja kujundamisel
12.12 - Ajakohastatud aktiivõppe meetodite kasutamine

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee. Brošüür koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko OÜ

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 141: Õpilaste turvalisuse tagamine koolis
Nr. 140: Juhend kooli kodukorras erinevate kordade sisustamiseks põhikoolis ja gümnaasiumis
Nr. 139: Nõuded põhikooli kodukorrale alates 1. septembrist 2019. a
Nr. 138: Arhiiviväärtusega dokumendid koolis ja nende säilitamise kohustus
Nr. 137: Nõuded kooli õppekavale põhikoolis

Seeria C

Nr. 39: Koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande ja arengukava näidised
Nr. 38: Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2019
Nr. 37: Koolieelse lasteasutuse direktori käskkirjade näidised

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus