Merlecons ja Ko OÜ
Estonia pst. 1-301
10143 Tallinn
Tel: 6 46 66 96
 
 

Täienduskoolitus

Majandustegevusteate registreerimisnumber Eesti Hariduse Infosüsteemis: 169538

Täienduskoolituse õppekorralduse alused ja täienduskoolitusasutuse tegevuse kvaliteedi tagamise alused

  Täiskasvanute koolituse seadus (alates 01.07.15): Riigi Teataja

  Täienduskoolituse standard (alates 01.07.15): Riigi Teataja


Konsultatsiooniteenus

Merlecons ja Ko OÜ pakutavate teenustega koolidele saab tutvuda SIIN.

Teenuste tellimiseks palume saata e-kiri aadressil mati@merlecons.ee.


Õigusaktid


Merlecons Toimetised


Raamatute tutvustused


E-kirja saatmine

Merleconsile saad meie veebilehe kaudu e-kirja saata SIIN.
Teated
Reede, 16. november 2018

20 aastat tagasi (23. veebruaril) Merle ja Tarmo asutasid Merlecons ja Ko OÜ. Täname kõiki koostööpartnereid ja sõpru, kes on olnud kõik need aastad meiega. Täname tänase tiimi poolt kõiki endiseid kolleege - Eed, Alvar, Merilin, Kairi, Ilona, Reelika. Suur tänu kõikidele tänastele kolleegidele, kes igapäevaselt panustavad firma toimimisse - Tarmo, Mati, Maie, Merle ja Anneli. Palju õnne meile kõigile!


Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele:

 • 13.11 - Milliste tegevuste kaudu "kahemehi" vähendada
 • 14.11 - Koolidirektori põhitegevuste korrastamine lähtuvalt õigusaktidest ning 2018/2019. õppeaasta prioriteetsetest eesmärkidest
 • 15.11 - Andmekaitse reeglid koolieelses lasteasutuses
 • 20.11 - Dokumentide ajakohastamine seoses personalitööga üldhariduskoolis
 • 21.11 - Kooli majandusjuhataja ülesanded oma valdkonna töö korraldamisel
 • 22.11 - Kooli raamatukogu roll ja ülesanded tänases ja tuleviku koolis
 • 29.11 - Andmekaitse reeglid üldhariduskoolis
 • 04.12 - Ettevalmistumine järelevalveks koolis
 • 05.12 - Muutunud õpikäsitus üleminekul väljundipõhisele õppele
 • 06.12 - Vaidlusküsimuste lahendamine seoses vanemate kaebustega lasteaias
 • 11.12 - Kogemusõppel põhinevate aktiivõppe meetodite kasutamine HEV õpilaste õpetamisel
 • 12.12 - Ajakohastatud õppemeetodid
 • 13.12 - Nõuded sisehindamisele ning arengukava koostamisele lasteaias
 • 18.12 - Võtted toimetulekuks distsipliini- ja käitumisprobleemidega õppetunnis
 • 19.12 - Õpetaja kui juht ja eestvedaja

  Õppekavadega saab tutvuda SIIN.

  Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

 • Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias B.
  Toimetised nr. 130 on pealkirjaga Kirjeldava statistika abil kvantitatiivse informatsiooni esitamine dokumentides, aruannetes ja kirjalikes töödes.
  Toimetised nr. 129 on pealkirjaga Juhised altkäemaksu vastu võitlemisel üldhariduskoolis.
  Toimetised nr. 128 on pealkirjaga Õppenõukogu protokollide ja otsuste näidised seisuga 01.09.2018. a.
  Toimetised nr. 127 on pealkirjaga Üldised soovitused kooli tööajale lahendamaks vaidlusküsimusi seoses õppe- ja kasvatustegevusega.
  Toimetised nr. 126 on pealkirjaga Andmekaitse reeglid üldhariduskoolis.
  Toimetised nr. 125 on pealkirjaga Kooli üldtööplaani näidis.
  Toimetised nr. 124 on pealkirjaga Nõuded kooli veebilehele ja veebilehe korrastamine.
  Toimetised nr. 123 on pealkirjaga Täiendava õppetöö korraldamine.
  Toimetised nr. 122 on pealkirjaga Õpilase ja erakooli pidaja vahelise lepingu näidis.
  Toimetised nr. 121 on pealkirjaga Kooli sisehindamise näidisaruanne.
  Toimetised nr. 120 on pealkirjaga Muudatuste menetlemine ja vormistamine kooli õppekava üldosas seoses muudatustega hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduses ja tugiteenuste rakendamises.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias C.
  Toimetised nr. 32 on pealkirjaga Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine koolieelses lasteasutuses lähtuvalt temaatilise järelevalve prioriteedist 2018.
  Toimetised nr. 31 on pealkirjaga Muutunud nõuded teabe- ja dokumendihaldusele, mis tingivad muudatused lasteasutuse asjaajamises: mõisted ja põhimõtted.
  Toimetised nr. 30 on pealkirjaga Arenguvestluste läbiviimine ja koostöö lapsevanematega koolieelses lasteasutuses.
  Toimetised nr. 29 on pealkirjaga Abimaterjal lasteaia majandusjuhatajale: turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond koolieelses lasteasutuses.
  Toimetised nr. 28 on pealkirjaga Töösuhte ja personalitööga seotud põhidokumendid lasteaias.
  Toimetised nr. 27 on pealkirjaga Lasteaia tegevuseks vajalike põhidokumentide loend 2016.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

  Viimasena ilmunud Merlecons Toimetised seerias A.
  Toimetised nr. 10 on pealkirjaga Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks.
  Toimetised nr. 9 on pealkirjaga Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu.
  Toimetised nr. 8 on pealkirjaga Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine.

  Sisukordadega saab tutvuda SIIN.

  Kõigil soovijatel palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

     Merlecons 2001-2018     e-kiri: info@merlecons.ee