Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

26.10 – Lasteaia direktori ja õppealajuhataja ülesanded lasteaia tegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel kooskõlas õigusaktidega
27.10 – Huvijuhi ülesanded ja roll tulenevalt õppekavast
28.10 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja (õppejuhi) töös
29.10 – Loovtöö (põhikoolis), õpilasuurimuse ja praktilise töö (gümnaasiumis) nüüdisaegsed ja ajakohased sisu ning vorminõuded (ruum 301)
29.10 – Koolidirektori põhitegevuste korrastamine lähtuvalt õigusaktidest 2020/2021. õppeaasta kontekstis (ruum 302)
02.11 – Lasteaia majandusjuhataja ülesanded lasteasutuse turvalisuse tagamisel
03.11 – Töölepingute ja muude personalitööga seotud dokumentide ajakohastamine olukorras, kus õpetajad peavad töötama distantsilt, kodust või viibima koolist eemal seoses sellega, et koolis ei saa toimuda tavapäevane õppetegevus
04.11 – Hindamine distantsõppe läbiviimisel
05.11 – Tunnivaatluse kohustuse õiguslik alus, tunnivaatluse läbiviimine, tulemuste tagasisidestamine ja protokollimine
06.11 – Õppetegevuse korraldamine seoses eesmärgiga vältida ja tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut koolis
09.11 – Üldist tuge vajavate ja HEV õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamine ja dokumenteerimine koolis
10.11 – Infojuhi ülesanded koolis tulenevalt õigusaktidest 2020/2021. õppeaasta kontekstis
11.11 – Aktiveerivad võtted ja meetodid distantsõppe läbiviimisel
12.11 – Õppenõukogu otsuste vastuvõtmine elektrooniliste sidevahendite abil koosolekut kokku kutsumata ning hääletustulemuste protokollide näidised
13.11 – Nõuded kooli arengukavale, sisehindamisele, kooli sisehindamise korrale ning sisehindamise kirjalikule kokkuvõttele
16.11 – Kooli majandusjuhataja ülesanded turvalisuse tagamisel koolis
17.11 – Erivajadusega lapse märkamine ja tema arengu toetamine lasteaias
18.11 – Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava hindamise ehk õppimist toetava hindamise kaudu
19.11 – Käskkirjad, protokollid, dokumendid ja korrad igapäevases koolijuhtimises ning teabehalduses
20.11 – Õpiabi- ja tasemerühmade ja eriklasside moodustamine ning nõuded individuaalse arengu jälgimise kaardi ja individuaalse õppekava koostamisele
23.11 – Kooli tegevuseks vajalike kordade näidised: kodukord, arenguvestluse kord, sisehindamise kord, avaliku konkursi kord
26.11 – Hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamine ja hindamine distantsõppe tingimustes
27.11 – Kuidas toime tulla „kiusliku“ vanemaga, kes ei tunnista oma lapse probleeme

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 162: Õppetegevuse korraldamine seoses eesmärgiga vältida ja tõkestada COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 levikut koolis
Nr. 161: Koolile vajalike nõusolekute sisu ja vorminõuded fotode ning videote tegemiseks ja avaldamiseks
Nr. 160: Käskkirjad, protokollid, dokumendid ja korrad igapäevases koolijuhtimises ning teabehalduses
Nr. 159: Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine
Nr. 158: Õppenõukogu, õpilasesinduse, hoolekogu ja teiste koosolekute korraldamine elektrooniliste vahendite abil või otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
Nr. 157: Hääletustulemuste protokollide näidised õppenõukogu otsuste vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata
Nr. 156: Muudatused PGSis alates 07.05.2020, riiklikes õppekavades alates 09.05.2020 ning õppe- ja kasvatuskorralduses alates 15.05.2020 ja nendest tulenevalt kiirmenetluse korras koolisiseste dokumentide muutmise vajadus

Seeria C

Nr. 41: Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine lasteaias
Nr. 40: Õpetaja töölepingu sõlmimine ja lõpetamine koolieelses lasteasutuses
Nr. 39: Koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande ja arengukava näidised
Nr. 38: Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2019
Nr. 37: Koolieelse lasteasutuse direktori käskkirjade näidised

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus