Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

20. mail – Õppenõukogu ülesanded ning tegevuse korraldamine ja dokumenteerimine elektroonilisi sidevahendeid kasutades
21.05 – Lasteaia majandusjuhataja ülesanded lasteasutuse turvalisuse tagamisel
22.05 – Õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse hindamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel koolis
25.05 – Meetodid koolivalmiduse määramiseks
26.05 – Koolidirektori käskkirja, erinevate protokollide ning koolisiseste dokumentide ja kordade korrektne koostamine ja vormistamine
27.05 – Täiendava õppetöö korraldamine
28.05 – Dokumentide vormistamine seoses õppeaasta lõpu ja õpilaste kooli lõpetamisega
29.05 – Õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse hindamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel lasteaias
1.06 – Nõuded individuaalse arengu jälgmise kaardi ja individuaalse õppekava koostamisele
2.06 – Huvijuhi ülesanded ja roll tulenevalt õppekavast
3.06 – Dokumentide vormistamine uute õpilaste kooli vastuvõtmisel
4.06 – Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine lasteaias
5.06 – Infojuhi ülesanded koolis tulenevalt õigusaktidest 2020. aasta kontekstis
8.06 – Dokumentide ajakohastamine seoses personalitööga üldhariduskoolis
9.06 – Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine põhikoolis
10.06 – Lasteaia direktori ja õppealajuhataja ülesanded lasteaia tegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel kooskõlas õigusaktidega
11.06 – Tugispetsialistide (eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja logopeedi) põhifunktsioonid koolis
12.06 – Kooli majandusjuhataja ülesanded oma valdkonna töö korraldamisel
15.06 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja (õppejuhi) töös
16.06 – Nõuded kooli arengukavale, sisehindamisele, kooli sisehindamise korrale ning sisehindamise kirjalikule kokkuvõttele
17.06 – Üldist tuge vajavate ja HEV õpilaste toetamisega seotud tegevuste analüüsimine ja tulemuslikkuse hindamine arvestades eriolukorrast tulenevaid erisusi õppetöös
18.06 – Distantsõppe tulemuslikkuse analüüs ja vajalike parendustegevuste kavandamine
19.06 – Nõuded lasteaia arengukavale, sisehindamisele ning sisehindamise aruandele

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 159: (uus) Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine
Nr. 158: (uus) Õppenõukogu, õpilasesinduse, hoolekogu ja teiste koosolekute korraldamine elektrooniliste vahendite abil või otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
Nr. 157: (uus) Hääletustulemuste protokollide näidised õppenõukogu otsuste vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata
Nr. 156: (uus) Muudatused PGSis alates 07.05.2020, riiklikes õppekavades alates 09.05.2020 ning õppe- ja kasvatuskorralduses alates 15.05.2020 ja nendest tulenevalt kiirmenetluse korras koolisiseste dokumentide muutmise vajadus
Nr. 155: (uus) Õigusalastele allikmaterjalidele viitamise põhimõtted kirjalikes töödes
Nr. 154: (uus) Menetlustoimingud ja otsused seoses õpilase järgmisse klassi üleviimise, kooli lõpetamise, lõputunnistuse väljaandmise ja tunnustamisega
Nr. 153: (uus) Õpilase klassikursust kordama jätmine
Nr. 152: (uus) Tabelite ja jooniste eesmärk ning nende koostamise, kujundamise, paigutamise ja reprodutseerimise põhimõtted kirjalikes töödes
Nr. 151: (uus) Õpetamise ja õppimise eesmärgistamine koolis
Nr. 150: (uus) Muudatused kooli õppekavas tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades seoses hindamise ning kooli lõpetamise erisustega tulenevalt eriolukorrast tingitud õppekorralduste erisustega
Nr. 149: (uus) Kirjalikes töödes viidatud allikmaterjalide loendi kirjete ja tekstisiseste viidete näited
Nr. 148: (uus) Nõuded allikmaterjalide kirje elementidele, loendi koostamisele ja vormistamisele kirjalikes töödes
Nr. 147: (uus) Hindamine distantsõppe läbiviimisel
Nr. 146: (uus) Juhendaja roll ja ülesanded õppijate juhendamisel distantsõppe tingimustes
Nr. 145: (uus) Üldhariduskoolis kirjalike tööde koostamisel ja vormistamisel uute rahvusvaheliselt tunnustatud nõuetega arvestamine
Nr. 144: (uus) Õppetegevuse korraldamine olukorras, kus koolis on peatatud tavapärane õppetöö
Nr. 143: Kordade näidised: kodukord, arenguvestluse kord, sisehindamise kord, avaliku konkursi kord
Nr. 142: Nõuded õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamisele
Nr. 141: Õpilaste turvalisuse tagamine koolis

Seeria C

Nr. 40: (uus) Õpetaja töölepingu sõlmimine ja lõpetamine koolieelses lasteasutuses
Nr. 39: Koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande ja arengukava näidised
Nr. 38: Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2019
Nr. 37: Koolieelse lasteasutuse direktori käskkirjade näidised

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus