Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

11.12 - Kogemusõppel põhinevate aktiivõppe meetodite kasutamine HEV õpilaste õpetamisel
12.12 - Ajakohastatud õppemeetodid
13.12 - Nõuded sisehindamisele ning arengukava koostamisele lasteaias
18.12 - Võtted toimetulekuks distsipliini- ja käitumisprobleemidega õppetunnis
19.12 - Õpetaja kui juht ja eestvedaja

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee. Broüür koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko OÜ

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 132: Kooli hoolekogu koosolekute protokollide näidised hoolekogu pädevuses olevate ülesannete arutamisel
Nr. 131: Õpiabi- ja tasemerühmad ning eriklassid üldhariduskoolis
Nr. 130: Kirjeldava statistika abil kvantitatiivse informatsiooni esitamine dokumentides, aruannetes ja kirjalikes töödes
Nr. 129: Juhised altkäemaksu vastu võitlemisel üldhariduskoolis
Nr. 128: Õppenõukogu protokollide ja otsuste näidised seisuga 01.09.2018. a e

Seeria C

Nr. 35: Vaidlusküsimuste lahendamine seoses vanemate kaebustega lasteaias
Nr. 34: Koolieelse lasteasutuse hoolekogu koosolekute protokollide näidised hoolekogu pädevuses olevate ülesannete arutamisel
Nr. 33: Andmekaitse reeglid koolieelses lasteasutuses
Nr. 32: Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine koolieelses lasteasutuses lähtuvalt temaatilise järelevalve prioriteedist 2018
Nr. 31: Muutunud nõuded teabe- ja dokumendihaldusele, mis tingivad muudatused lasteasutuse asjaajamises: mõisted ja põhimõtted

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus