Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

03.12 - Turvalisuse tagamine koolieelses lasteasutuses
04.12 - Kooli majandusjuhataja ülesanded oma valdkonna töö korraldamisel
05.12 - Tugispetsialistide (eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja logopeedi) põhifunktsioonid koolis
10.12 - Ettevalmistumine järelevalveks koolis
11.12 - Õpetaja väljakutsed heaolu loova kooli kontseptsiooni rakendamisel ja õppija individuaalse õpiraja kujundamisel
12.12 - Ajakohastatud aktiivõppe meetodite kasutamine
07.01 - Võtted toimetulekuks distsipliiini- ja käitumisprobleemidega õppetunnis
08.01 - Kogemusõppel põhinevate aktiivõppe meetodite kasutamine HEV õpilaste õpetamisel
09.01 - Nõuded kooli arengukavale, sisehindamisele, kooli sisehindamise korrale ning sisehindamise kirjalikule kokkuvõttele
14.01 - Infojuhi ülesanded koolis tulenevalt õigusaktidest 2020. aasta kontekstis
15.01 - Lasteaia direktori ja õppealajuhataja ülesanded lasteaia tegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel kooskõlas õigusaktidega
16.01 - Koolidirektori käskkirja, erinevate protokollide ning koolisiseste dokumentide ja kordade korrektne koostamine ja vormistamine
21.01 - Õpiabi- ja tasemerühmade ja eriklasside moodustamine ning nõuded individuaalse arengu jälgimise kaardi ja individuaalse õppekava koostamisele
22.01 - Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja (õppejuhi) töös
23.01 - Huvijuhi ülesanded ja roll tulenevalt õppekavast
28.01 - Lasteaia majandusjuhataja ülesanded lasteasutuse turvalisuse tagamisel
29.01 - Tugispetsialistide (eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja logopeedi) põhifunktsioonid koolis
30.01 - Koolididrektori põhitegevuste korrastamine lähtuvalt õigusaktidest ning 2020. aasta prioriteetsetest eesmärkidest

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee. Brošüür koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko OÜ

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 142: Nõuded õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamisele
Nr. 141: Õpilaste turvalisuse tagamine koolis
Nr. 140: Juhend kooli kodukorras erinevate kordade sisustamiseks põhikoolis ja gümnaasiumis

Seeria C

Nr. 39: Koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande ja arengukava näidised
Nr. 38: Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2019
Nr. 37: Koolieelse lasteasutuse direktori käskkirjade näidised

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus