Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

04.06 - Võtted toimetulekuks distsipliini- ja käitumisprobleemidega õppetunnis
05.06 - Nõuded kooli kodukorrale alates 1. septembrist 2019. a
06.06 - Õpetaja töö planeerimise korraldamine muutunud õpikäsituse kontekstis

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee. Broüür koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko OÜ

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 138: Arhiiviväärtusega dokumendid koolis ja nende säilitamise kohustus
Nr. 137: Nõuded kooli õppekavale põhikoolis
Nr. 136: Üldhariduskooli tegevuseks vajalike põhidokumentide loend

Seeria C

Nr. 36: Koolieelse lasteasutuse pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollide näidised pedagoogilise nõukogu pädevuses olevate ülesannete arutamisel
Nr. 35: Vaidlusküsimuste lahendamine seoses vanemate kaebustega lasteaias
Nr. 34: Koolieelse lasteasutuse hoolekogu koosolekute protokollide näidised hoolekogu pädevuses olevate ülesannete arutamisel

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus