Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Uudised

11. märtsil 2023. a jõustuvad uued riiklike õppekavade redaktsioonid:
Põhikooli riiklik õppekava
Gümnaasiumi riiklik õppekava
Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Koolitusteemadega seonduvaid videoklippe näeb Merlecons Youtube kanalil: Merlecons Youtube kanal

Koolitused koolidele ja lasteaedadele:
21.03 – Huvijuhi ülesanded ja roll tulenevalt õppekavast – veebikoolitus
22.03 – Koolidirektori käskkirja, erinevate protokollide ning koolisiseste dokumentide ja kordade korrektne koostamine ja vormistamine – veebikoolitus
23.03 – Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid ja nende asjakohane koostamine – veebikoolitus
24.03 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja töös õpetajate töö korraldajana ja aruandluse eest vastutajana – veebikoolitus
29.03 – Direktor kui õppeasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, üldtööplaan, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid – veebikoolitus
30.03 – Õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse hindamine ning kooli õppeaasta kokkuvõtte koostamine – veebikoolitus
31.03 – Lasteaia õpetaja ja rühma meeskonna eneseanalüüs ja töö tulemuslikkuse hindamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel – veebikoolitus

Koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 22: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2022/2023 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2022. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 21: Tõenäosusülesannete lahendamine kolmanda kooliastme matemaatika tundides
Nr. 20: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2021/2022 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2021. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 19: Milliseid õpitulemusi pole veel kunagi põhikooli matemaatika lõpueksamite ülesannetes esinenud ja mille õppimisele tuleks enam keskenduda distants- ja kontaktõppe tingimustes

Seeria B

Nr. 200: Kooli kodukorras jälgimisseadmestiku kasutamise korra ajakohastamine tulenevalt Euroopa Andmekaitsenõukogu suunistest ja isikuandmete kaitse üldmäärusest
Nr. 199: Töölepingu näidis koolitöötajaga alates 01.08.2022
Nr. 198: Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud koolitöötajatega
Nr. 197: Muudatused põhikooli riiklikus õppekavas alates 15.04.2022 ning nendest tulenevalt kiirmenetluse korras muudatuste sätestamine kooli õppekavas

Seeria C

Nr. 50: Töölepingu näidis koolieelse lasteasutuse töötajaga alates 01.08.2022
Nr. 49: Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud lasteasutuse töötajatega
Nr. 48: Muutunud nõuded lasteaia mänguväljaku ohutuse tagamisele tulenevalt standardist EVS-EN 1176-7:2020
Nr. 47: Lasteaia õppeaasta kokkuvõtte näidis ja soovitused selle koostamiseks

Seeria D

Nr. 2: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. II osa.
Nr. 1: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. I osa.

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus