Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

14.02 – Õpilaste ja vanemate kaebuste lahendamine koolis ning stiilisoovitused vastuskirjade koostamiseks
17.02 – Lasteaia direktori ja õppealajuhataja ülesanded lasteaia tegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel kooskõlas õigusaktidega
18.02 – Kuidas toime tulla „kiusliku“ vanemaga, kes ei tunnista oma lapse probleeme
19.02 – Õpetaja töö tulemuslikkuse hindamine ja temaga arenguvestluste läbiviimine
03.03 - Võtted toimetulekuks distsipliiini- ja käitumisprobleemidega õppetunnis
04.03 - Nõuded kooli arengukavale, sisehindamisele, kooli sisehindamise korrale ning sisehindamise kirjalikule kokkuvõttele
05.03 - Kuidas toimida kodutöödega, et sellega kaasneks õpilaste ja vanemate rahulolu
10.03 - Lasteaia majandusjuhataja ülesanded lasteasutuse turvalisuse tagamisel
11.03 - Infojuhi ülesanded koolis tulenevalt õigusaktidest 2020. aasta kontekstis
12.03 - Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava hindamise kaudu
17.03 - Koolidirektori käskkirja, erinevate protokollide ning koolisiseste dokumentide ja kordade korrektne koostamine ja vormistamine
18.03 - Õpiabi- ja tasemerühmade ja eriklasside moodustamine ning nõuded individuaalse arengu jälgimise kaardi ja individuaalse õppekava koostamisele
19.03 - Huvijuhi ülesanded ja roll tulenevalt õppekavast
24.03 - Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja (õppejuhi) töös
25.03 - Lasteaia direktori ja õppealajuhataja ülesanded lasteaia tegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel kooskõlas õigusaktidega
26.03 - Tugispetsialistide (eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja logopeedi) põhifunktsioonid koolis

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee. Brošüür koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko OÜ

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 142: Nõuded õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamisele
Nr. 141: Õpilaste turvalisuse tagamine koolis
Nr. 140: Juhend kooli kodukorras erinevate kordade sisustamiseks põhikoolis ja gümnaasiumis

Seeria C

Nr. 39: Koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande ja arengukava näidised
Nr. 38: Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2019
Nr. 37: Koolieelse lasteasutuse direktori käskkirjade näidised

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus