Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

03.12 – Hariduslike erivajadustega õpilaste õpetamine ja hindamine distantsõppe tingimustes
04.12 – Nõuded kooli arengukavale, sisehindamisele, kooli sisehindamise korrale ning sisehindamise kirjalikule kokkuvõttele
07.12 – Õppenõukogu otsuste vastuvõtmine elektrooniliste sidevahendite abil koosolekut kokku kutsumata ning hääletustulemuste protokollide näidised
08.12 – Hindamine distantsõppe läbiviimisel
09.12 – Kuidas toimida kodutöödega, et sellega kaasneks õpilaste ja vanemate rahulolu
10.12 – Kooli õppekavas, päevakavas ja kodukorras distantsõppe läbiviimisega seonduva kirjeldamine (näidised)
11.12 – Õpetaja eneseanalüüs ja distantsõppe tulemuslikkuse hindamine
14.12 – Õpilaste ja vanemate kaebuste lahendamine koolis ning stiilisoovitused vastuskirjade koostamiseks
15.12 – Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava hindamise ehk õppimist toetava hindamise kaudu

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 170: Kooli kavandatud ürituste läbiviimise põhimõtted
Nr. 169: Gümnaasiumi kooliastme õppekava üldosa näidis terviktekstina koos distantsõppe korraldamist kirjeldavate sätetega
Nr. 168: Põhikooli õppekava üldosa näidis terviktekstina koos distantsõppe korraldamist kirjeldavate sätetega
Nr. 167: Kooli päevakava näidis terviktekstina koos distantsõppe korraldamist kirjeldavate sätetega
Nr. 166: Kooli kodukorra näidis terviktekstina koos distantsõppe korraldamist kirjeldavate sätetega
Nr. 165: Distantsõppe õiguslik reguleerimine kooli dokumentides – õppekavas, kodukorras ja päevakavas
Nr. 164: Õiguslikud tingimused, mis võimaldavad koolil rakendada distantsõpet ja direktoril vastu võtta asjakohaseid otsuseid

Seeria C

Nr. 41: Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine lasteaias
Nr. 40: Õpetaja töölepingu sõlmimine ja lõpetamine koolieelses lasteasutuses
Nr. 39: Koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande ja arengukava näidised
Nr. 38: Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2019
Nr. 37: Koolieelse lasteasutuse direktori käskkirjade näidised

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus