Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

21.01 - Õpiabi- ja tasemerühmade ja eriklasside moodustamine ning nõuded individuaalse arengu jälgimise kaardi ja individuaalse õppekava koostamisele
22.01 - Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja (õppejuhi) töös
23.01 - Huvijuhi ülesanded ja roll tulenevalt õppekavast
28.01 - Lasteaia majandusjuhataja ülesanded lasteasutuse turvalisuse tagamisel
29.01 - Tugispetsialistide (eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja logopeedi) põhifunktsioonid koolis
30.01 - Koolididrektori põhitegevuste korrastamine lähtuvalt õigusaktidest ning 2020. aasta prioriteetsetest eesmärkidest
04.02 – Loovtöö (põhikoolis), õpilasuurimuse ja praktilise töö (gümnaasiumis) nüüdisaegsed ja ajakohased sisu ning vorminõuded
05.02 – Nõuded lasteaia arengukavale, sisehindamisele ning sisehindamise aruandele
06.02 – Tunnivaatluse kohustuse õiguslik alus, tunnivaatluse läbiviimine, tulemuste tagasisidestamine ja protokollimine
07.02 – Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava hindamise kaudu
11.02 – Kehalise kasvatuse õpetaja töö planeerimine ja hindamine kooskõlas andmekaitse reeglitega
12.02 – Nõuded kooli kodukorra sisule ja vormile tulenevalt õigusaktidest ning kooliturvalisuse peatükkide ajakohastamine
13.02 – Üldist tuge vajavate ja HEV õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamine ja dokumenteerimine koolis
14.02 – Õpilaste ja vanemate kaebuste lahendamine koolis ning stiilisoovitused vastuskirjade koostamiseks
17.02 – Lasteaia direktori ja õppealajuhataja ülesanded lasteaia tegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel kooskõlas õigusaktidega
18.02 – Kuidas toime tulla „kiusliku“ vanemaga, kes ei tunnista oma lapse probleeme
19.02 – Õpetaja töö tulemuslikkuse hindamine ja temaga arenguvestluste läbiviimine

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee. Brošüür koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko OÜ

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 142: Nõuded õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi koostamisele
Nr. 141: Õpilaste turvalisuse tagamine koolis
Nr. 140: Juhend kooli kodukorras erinevate kordade sisustamiseks põhikoolis ja gümnaasiumis

Seeria C

Nr. 39: Koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande ja arengukava näidised
Nr. 38: Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2019
Nr. 37: Koolieelse lasteasutuse direktori käskkirjade näidised

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus