Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse piirangutest toimuvad alates 18. jaanuarist 2021. a kuni 31. jaanuarini 2021. a (kaasa arvatud) meie koolituskeskuse siseruumides toimuvad koolitused individuaalkoolitustena. Soovi korral saab koolitusel osaleda distantsilt.

18.01 – Infojuhi ülesanded koolis tulenevalt õigusaktidest 2021. aasta kontekstis
19.01 – Lasteaia direktori ja õppealajuhataja ülesanded lasteaia tegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel kooskõlas õigusaktidega
20.01 – Kuidas distantsõppe korral lahendada õpilaste distsipliini- ja käitumisprobleeme
21.01 – Õpetaja eneseanalüüs ja õpetaja töö tulemuslikkuse hindamine nii kontaktõppe kui distantsõppe korral
22.01 – Kehalise kasvatuse õpetaja töö planeerimine ja hindamine kooskõlas andmekaitse reeglitega
25.01 – Kuidas toime tulla „kiusliku“ vanemaga, kes ei tunnista oma lapse probleeme
26.01 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja (õppejuhi) töös
27.01 – Õpetamine, õppimine, hindamine ja tagasisidestamine distantsõppe tingimustes
28.01 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli sekretäri töös
29.01 – Huvijuhi ülesanded ja roll tulenevalt õppekavast

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 172: Soovitused hübriidõppe läbiviimiseks
Nr. 171: Kooli arengukava näidis
Nr. 170: Kooli kavandatud ürituste läbiviimise põhimõtted
Nr. 169: Gümnaasiumi kooliastme õppekava üldosa näidis terviktekstina koos distantsõppe korraldamist kirjeldavate sätetega
Nr. 168: Põhikooli õppekava üldosa näidis terviktekstina koos distantsõppe korraldamist kirjeldavate sätetega
Nr. 167: Kooli päevakava näidis terviktekstina koos distantsõppe korraldamist kirjeldavate sätetega
Nr. 166: Kooli kodukorra näidis terviktekstina koos distantsõppe korraldamist kirjeldavate sätetega
Nr. 165: Distantsõppe õiguslik reguleerimine kooli dokumentides – õppekavas, kodukorras ja päevakavas
Nr. 164: Õiguslikud tingimused, mis võimaldavad koolil rakendada distantsõpet ja direktoril vastu võtta asjakohaseid otsuseid

Seeria C

Nr. 42: Koolieelse lasteasutuse kodukorra näidis terviktekstina koos COVID-19 leviku tõkestamist kirjeldavate sätetega
Nr. 41: Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine lasteaias
Nr. 40: Õpetaja töölepingu sõlmimine ja lõpetamine koolieelses lasteasutuses
Nr. 39: Koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande ja arengukava näidised
Nr. 38: Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2019
Nr. 37: Koolieelse lasteasutuse direktori käskkirjade näidised

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus