Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Koolituse teemadega seonduvad videoklipid Merlecons Youtube kanalil: Merlecons Youtube kanal

3. märtsist 2021. a kuni 28. märtsini 2021. a (kaasa arvatud) toimuvad koolituskeskuses kavandatud täienduskoolitused individuaaltegevusena koos koolitajaga. Piirangut ei kohaldata koolitusel osalejate suhtes, kui nad töötavad koos ühes asutuses (koolis või lasteaias) või on ühe pere liikmed, nende puhul on täidetud tingimus, et ruumi täituvus ei oleks rohkem kui 25%i.
Individuaalkoolitusi pakume ühele päevale kuni kahele osalejale vastavalt ruumides 302 ja 301.
Kui koolitusele soovijate arv on enam kui kaks osalejat, toimub koolitus veebikoolitusena. Kõigile saadetakse e-postiga veebikoolituse link.
Ka individuaalkoolitus võib toimuda koolitusel osaleja soovil kontaktkoolituse asemel veebikoolitusena. Osalejale saadetakse e-postiga veebikoolituse link.

08.03 – Tugispetsialistide (eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja logopeedi) põhifunktsioonid koolis
09.03 – Distantsõppe läbiviimine viisil, mis ei põleta õpetajat läbi ja ennetab lapsevanema kaebusi
10.03 – Nõuded lasteaia arengukavale, sisehindamisele ning sisehindamise aruandele
11.03 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja (õppejuhi) töös
12.03 – Õppenõukogu tegevuse korraldamine ja dokumenteerimine
15.03 – Õppimise eesmärgistamine, tagasisidestamine ja hindamine
16.03 – Dokumentide ajakohastamine seoses personalitööga üldhariduskoolis
17.03 – Lasteaia direktori ja õppealajuhataja ülesanded lasteaia tegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel kooskõlas õigusaktidega
18.03 – Dokumentide näidistoimik õpilase kohta, kellel ilmneb vajadus saada tuge
19.03 – Praktilised juhised arengukava koostamiseks ja arengukava näidis
22.03 – Kuidas toime tulla „kiusliku“ vanemaga, kes ei tunnista oma lapse probleeme
23.03 – Kehalise kasvatuse õpetaja töö planeerimine ja hindamine kooskõlas andmekaitse reeglitega
24.03 – Kuidas toimida kodutöödega, et sellega kaasneks õpilaste ja vanemate rahulolu
25.03 – Koolidirektori põhitegevuste korrastamine lähtuvalt õigusaktidest 2021. aasta kontekstis
26.03 – Õpetamine, õppimine, hindamine ja tagasisidestamine distantsõppe tingimustes
29.03 – Õpiabi- ja tasemerühmade ja eriklasside moodustamine ning nõuded individuaalse arengu jälgimise kaardi ja individuaalse õppekava koostamisele
30.03 – Võtted toimetulekuks distsipliini- ja käitumisprobleemidega õppetunnis
31.03 – Õpetaja kui juht ja eestvedaja

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 174: Kooli õppekava muutmine tulenevalt muudatustest põhikooli riiklikus õppekavas seoses põhikooli lõpetamise ja hindamise korraldusega 2020/2021. õppeaastal
Nr. 173: Dokumentide näidistoimik õpilase kohta, kellel ilmneb vajadus saada tuge
Nr. 172: Soovitused hübriidõppe läbiviimiseks
Nr. 171: Kooli arengukava näidis

Seeria C

Nr. 42: Koolieelse lasteasutuse kodukorra näidis terviktekstina koos COVID-19 leviku tõkestamist kirjeldavate sätetega
Nr. 41: Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine lasteaias
Nr. 40: Õpetaja töölepingu sõlmimine ja lõpetamine koolieelses lasteasutuses

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus