Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Uudised

Oleme koolitustegevuses jõudnud märgilise tähiseni. 12. jaanuariks 2022. a oli Merlecons ja Ko koolitustel osalenuid kokku 50 000.

1. augustist 2022. a võtab Eesti üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus. Seoses sellega jõustuvad muudatused töölepingu seaduses, mis toovad vajaduse ajakohastada töölepingud ja muud õppeasutusesisesed dokumenid.

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Koolitusteemadega seonduvaid videoklippe näeb Merlecons Youtube kanalil: Merlecons Youtube kanal

Septembris toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele nii koolituskeskuses kohapeal kui veebikoolitustena
27.09 – Skemaatilised tegevusjuhised haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerijale – koolituskeskuses kohapeal
28.09 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli sekretäri töös – veebikoolitus
28.09 – Õppenõukogu töökorraldus ning protokollide ja otsuste vormistamine – koolituskeskuses kohapeal
29.09 – Arengukava eesmärkide ja mõõdikute määratlemine tulenevalt sisehindamise tulemustest - koolituskeskuses kohapeal
04.10 – Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud koolitöötajatega – koolituskeskuses kohapeal
05.10 – Infojuhi ülesanded koolis tulenevalt õigusaktidest– koolituskeskuses kohapeal
05.10 – Direktor kui koolieelse lasteasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, aasta tegevuskava, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, rühma meeskonna ja õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid – veebikoolitus
06.10 – Töökorraldus ja dokumentatsioon lasteaia õppealajuhataja töös õpetajate töö korraldajana ja aruandluse eest vastutajana - koolituskeskuses kohapeal
06.10 – Kuidas toime tulla „kiusliku ja ebamõistlikult nõudliku“ vanemaga– veebikoolitus
11.10 – Infojuhi ülesanded koolis tulenevalt õigusaktidest– veebikoolitus
12.10 – Huvijuhi ülesanded ja roll tulenevalt õppekavast – koolituskeskuses kohapeal
12.10 – Nõuded individuaalse arengu jälgimise kaardi ja individuaalse õppekava koostamisele ning õpiabi- ja tasemerühmade ja eriklasside moodustamine – veebikoolitus
13.10 – Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud koolitöötajatega – veebikoolitus
13.10 – Direktor kui õppeasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, üldtööplaan, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid – koolituskeskuses kohapeal
14.10 – Direktor kui koolieelse lasteasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, aasta tegevuskava, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, rühma meeskonna ja õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid - koolituskeskuses kohapeal
18.10 – Kuidas toime tulla „kiusliku ja ebamõistlikult nõudliku“ vanemaga – koolituskeskuses kohapeal
19.10 – Tugispetsialistide (eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja logopeedi) põhifunktsioonid koolis – koolituskeskuses kohapeal
19.10 – Töökorraldus ja dokumentatsioon lasteaia õppealajuhataja töös õpetajate töö korraldajana ja aruandluse eest vastutajana - veebikoolitus
20.10 – Huvijuhi ülesanded ja roll tulenevalt õppekavast – veebikoolitus
20.10 – Nõuded individuaalse arengu jälgimise kaardi ja individuaalse õppekava koostamisele ning õpiabi- ja tasemerühmade ja eriklasside moodustamine – koolituskeskuses kohapeal
21.10 – Direktor kui õppeasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, üldtööplaan, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid – veebikoolitus

Koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 22: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2022/2023 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2022. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 21: Tõenäosusülesannete lahendamine kolmanda kooliastme matemaatika tundides
Nr. 20: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2021/2022 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2021. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 19: Milliseid õpitulemusi pole veel kunagi põhikooli matemaatika lõpueksamite ülesannetes esinenud ja mille õppimisele tuleks enam keskenduda distants- ja kontaktõppe tingimustes

Seeria B

Nr. 199: Töölepingu näidis koolitöötajaga alates 01.08.2022
Nr. 198: Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud koolitöötajatega
Nr. 197: Muudatused põhikooli riiklikus õppekavas alates 15.04.2022 ning nendest tulenevalt kiirmenetluse korras muudatuste sätestamine kooli õppekavas
Nr. 196: Dokumentide ajakohastamine seoses personalitööga üldhariduskoolis 2022

Seeria C

Nr. 50: Töölepingu näidis koolieelse lasteasutuse töötajaga alates 01.08.2022
Nr. 49: Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud lasteasutuse töötajatega
Nr. 48: Muutunud nõuded lasteaia mänguväljaku ohutuse tagamisele tulenevalt standardist EVS-EN 1176-7:2020
Nr. 47: Lasteaia õppeaasta kokkuvõtte näidis ja soovitused selle koostamiseks

Seeria D

Nr. 2: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. II osa.
Nr. 1: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. I osa.

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus