Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Uudised

Oleme koolitustegevuses jõudnud märgilise tähiseni. 12. jaanuariks 2022. a oli Merlecons ja Ko koolitustel osalenuid kokku 50 000.

1. augustist 2022. a võtab Eesti üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus. Seoses sellega jõustuvad muudatused töölepingu seaduses, mis toovad vajaduse ajakohastada töölepingud ja muud õppeasutusesisesed dokumenid.

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Koolitusteemadega seonduvaid videoklippe näeb Merlecons Youtube kanalil: Merlecons Youtube kanal

Septembris toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele nii koolituskeskuses kohapeal kui veebikoolitustena
29.11 – Õpetaja kui juht – koolituskeskuses kohapeal
30.11 – Skemaatilised tegevusjuhised haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerijale – koolituskeskuses kohapeal
30.11 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja töös õpetajate töö korraldajana ja aruandluse eest vastutajana – veebikoolitus
01.12 – Huvijuhi ülesanded ja roll tulenevalt õppekavast – veebikoolitus
01.12 – Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid ja nende asjakohane koostamine - koolituskeskuses kohapeal
02.12 – Direktor kui õppeasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, üldtööplaan, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid – koolituskeskuses kohapeal
06.12 – Kooli juhtimiseks vajalikud põhidokumendid ja nende asjakohane koostamine – koolituskeskuses kohapeal
07.12 – Huvijuhi ülesanded ja roll tulenevalt õppekavast – koolituskeskuses kohapeal
07.12 – Töökorraldus ja dokumentatsioon lasteaia õppealajuhataja töös õpetajate töö korraldajana ja aruandluse eest vastutajana - veebikoolitus
08.12 – Klassijuhataja põhifunktsioonid koolis – koolituskeskuses kohapeal
08.12 – Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid ja nende asjakohane koostamine - veebikeskkonnas
09.12 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja töös õpetajate töö korraldajana ja aruandluse eest vastutajana – veebikoolitus
13.12 – Kooli juhtimiseks vajalikud põhidokumendid ja nende asjakohane koostamine – veebikoolitus
14.12 – Algaja õpetaja ABC – veebikoolitus
14.12 – Töökorraldus ja dokumentatsioon lasteaia õppealajuhataja töös õpetajate töö korraldajana ja aruandluse eest vastutajana - koolituskeskuses kohapeal
15.12 – Klassijuhataja põhifunktsioonid koolis – veebikoolitus
15.12 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja töös õpetajate töö korraldajana ja aruandluse eest vastutajana – koolituskeskuses kohapeal
16.12 – Direktor kui õppeasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, üldtööplaan, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid – veebikoolitus
20.12 – Üldist tuge vajavate ja HEV õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamine ja dokumenteerimine koolis – koolituskeskuses kohapeal

Koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 22: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2022/2023 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2022. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 21: Tõenäosusülesannete lahendamine kolmanda kooliastme matemaatika tundides
Nr. 20: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2021/2022 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2021. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 19: Milliseid õpitulemusi pole veel kunagi põhikooli matemaatika lõpueksamite ülesannetes esinenud ja mille õppimisele tuleks enam keskenduda distants- ja kontaktõppe tingimustes

Seeria B

Nr. 199: Töölepingu näidis koolitöötajaga alates 01.08.2022
Nr. 198: Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud koolitöötajatega
Nr. 197: Muudatused põhikooli riiklikus õppekavas alates 15.04.2022 ning nendest tulenevalt kiirmenetluse korras muudatuste sätestamine kooli õppekavas
Nr. 196: Dokumentide ajakohastamine seoses personalitööga üldhariduskoolis 2022

Seeria C

Nr. 50: Töölepingu näidis koolieelse lasteasutuse töötajaga alates 01.08.2022
Nr. 49: Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud lasteasutuse töötajatega
Nr. 48: Muutunud nõuded lasteaia mänguväljaku ohutuse tagamisele tulenevalt standardist EVS-EN 1176-7:2020
Nr. 47: Lasteaia õppeaasta kokkuvõtte näidis ja soovitused selle koostamiseks

Seeria D

Nr. 2: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. II osa.
Nr. 1: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. I osa.

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus