Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

19.02 – Vaidlusküsimuste lahendamine seoses vanemate kaebustega koolis
20.02 – Muudatused õigusaktides: individuaalse arengu jälgimise kaardi ja individuaalse õppekava koostamine ning kooli ja kodu vahelise kokkuleppe vormistamine
27.02 – Kodukorra uuendamine ning mõjutusmeetmete rakendamine, mis on seotud õpilaselt keelatud esemete äravõtmisega ja tema valduses olevate isiklike asjade läbivaatamise ja kontrollimisega
05.03 – Muudatused õigusaktides: üldist tuge vajavate ja HEV õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamine ja dokumenteerimine
06.03 – Dokumentide ajakohastamine seoses personalitööga üldhariduskoolis
07.03 – Kooli majandusjuhataja ülesanded oma valdkonna töö korraldamisel
12.03 – Kogemusõppel põhinevate aktiivõppe meetodite kasutamine HEV õpilaste õpetamisel
14.03 – Ettevalmistumine järelevalveks koolis
19.03 – Võtted toimetulekuks distsipliini- ja käitumisprobleemidega õppetunnis
20.03 – Muutunud õpikäsitus üleminekul väljundipõhisele õppele
21.03 – Lasteaia majandusjuhataja ülesanded lasteasutuse turvalisuse tagamisel
26.03 – Kuidas kasutada kujundava ja kokkuvõtva hindamise meetodeid nii, et sellega kaasneks lõpptulemusena erinevate osapoolte rahulolu
28.03 – Kooli õppekava ülevaatamine ja kooskõlla viimine õigusaktides esitatud nõuetega

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee. Broüür koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko OÜ

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 132: Kooli hoolekogu koosolekute protokollide näidised hoolekogu pädevuses olevate ülesannete arutamisel
Nr. 131: Õpiabi- ja tasemerühmad ning eriklassid üldhariduskoolis
Nr. 130: Kirjeldava statistika abil kvantitatiivse informatsiooni esitamine dokumentides, aruannetes ja kirjalikes töödes e

Seeria C

Nr. 35: Vaidlusküsimuste lahendamine seoses vanemate kaebustega lasteaias
Nr. 34: Koolieelse lasteasutuse hoolekogu koosolekute protokollide näidised hoolekogu pädevuses olevate ülesannete arutamisel
Nr. 33: Andmekaitse reeglid koolieelses lasteasutuses

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus