Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Uudised

Oleme koolitustegevuses jõudnud märgilise tähiseni. 12. jaanuariks 2022. a oli Merlecons ja Ko koolitustel osalenuid kokku 50 000.

1. augustist 2022. a võtab Eesti üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus. Seoses sellega jõustuvad muudatused töölepingu seaduses, mis toovad vajaduse ajakohastada töölepingud ja muud õppeasutusesisesed dokumenid.

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Koolitusteemadega seonduvaid videoklippe näeb Merlecons Youtube kanalil: Merlecons Youtube kanal

Septembris toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele nii koolituskeskuses kohapeal kui veebikoolitustena
03.02 – Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine õpilastel – veebikoolitus
07.02 – Õpetajate tegutsemise piirid õpilaste õpetamisel – veebikoolitus
08.02 – Üldist tuge vajavate ja HEV õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamine ja dokumenteerimine koolis – koolituskeskuses kohapeal
08.02 – Õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse hindamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel koolis – veebikoolitus
09.02 – Õppenõukogu töökorraldus ning protokollide ja otsuste vormistamine – veebikoolitus
09.02 – Raamatukogu töötaja ülesanded ja roll üldhariduskoolis – koolituskeskuses kohapeal
10.02 – Lasteaia õpetaja ja rühma meeskonna eneseanalüüs ja töö tulemuslikkuse hindamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel – veebikoolitus
14.02 – Individuaalse õppekava koostamine ning kooli ja kodu vahelise kokkuleppe vormistamine – veebikoolitus
15.02 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja töös õpetajate töö korraldajana ja aruandluse eest vastutajana – koolituskeskuses kohapeal
15.02 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli sekretäri töös – veebikoolitus
16.02 – Inimeseõpetuse õpetamine lähtuvalt põhikooli riikölikust õppekavast: Kogemusõppel põhinevate aktiivõppe meetodite kasutamine ja kujundava hindamise põhimõtete rakendamine inimeseõpetuse õpetamisel II kooliastmes teemaploki „Suhtlemine“ ja III kooliastmes teemaploki „Inimene“ raames – koolituskeskuses kohapeal
16.02 – Üldist tuge vajavate ja HEV õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamine ja dokumenteerimine koolis – veebikoolitus
17.02 – Praktilised juhised kooli arengukava koostamiseks ja arengukava näidis – veebikoolitus
21.02 – Kuidas toime tulla „kiusliku ja ebamõistlikult nõudliku“ vanemaga – veebikoolitus
22.02 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja töös õpetajate töö korraldajana ja aruandluse eest vastutajana – veebikoolitus
22.02 – Dokumentide näidistoimik õpilase kohta, kellel ilmneb vajadus saada tuge – koolituskeskuses kohapeal
23.02 – Tunnivaatluse kohustuse õiguslik alus, tunnivaatluse läbiviimine, tulemuste tagasisidestamine ja protokollimine – koolituskeskuses kohapeal
23.02 – Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid ja nende asjakohane koostamine – veebikoolitus

Koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 22: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2022/2023 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2022. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 21: Tõenäosusülesannete lahendamine kolmanda kooliastme matemaatika tundides
Nr. 20: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2021/2022 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2021. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 19: Milliseid õpitulemusi pole veel kunagi põhikooli matemaatika lõpueksamite ülesannetes esinenud ja mille õppimisele tuleks enam keskenduda distants- ja kontaktõppe tingimustes

Seeria B

Nr. 199: Töölepingu näidis koolitöötajaga alates 01.08.2022
Nr. 198: Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud koolitöötajatega
Nr. 197: Muudatused põhikooli riiklikus õppekavas alates 15.04.2022 ning nendest tulenevalt kiirmenetluse korras muudatuste sätestamine kooli õppekavas
Nr. 196: Dokumentide ajakohastamine seoses personalitööga üldhariduskoolis 2022

Seeria C

Nr. 50: Töölepingu näidis koolieelse lasteasutuse töötajaga alates 01.08.2022
Nr. 49: Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud lasteasutuse töötajatega
Nr. 48: Muutunud nõuded lasteaia mänguväljaku ohutuse tagamisele tulenevalt standardist EVS-EN 1176-7:2020
Nr. 47: Lasteaia õppeaasta kokkuvõtte näidis ja soovitused selle koostamiseks

Seeria D

Nr. 2: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. II osa.
Nr. 1: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. I osa.

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus