Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Uudised

Oleme koolitustegevuses jõudnud märgilise tähiseni. 12. jaanuariks 2022. a oli Merlecons ja Ko koolitustel osalenuid kokku 50 000.

1. augustist 2022. a võtab Eesti üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2019/1152 läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus. Seoses sellega jõustuvad muudatused töölepingu seaduses, mis toovad vajaduse ajakohastada töölepingud ja muud õppeasutusesisesed dokumenid.

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Koolitusteemadega seonduvaid videoklippe näeb Merlecons Youtube kanalil: Merlecons Youtube kanal

Juunis toimuvad kõik koolitused veebikoolitustena
07.06 – HEV koordineerija kohustuslikud tegevused õppeaasta lõpus: vajalikud direktori ja õppenõukogu otsused ja protokollid, rakendatud meetmete analüüsid ja hinnangud, individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmine, individuaalse õppekava koostamise kohustuslikud olukorrad õppeaasta lõpus
08.06 – Kooli majandusjuhataja ülesanded turvalisuse tagamisel koolis
09.06 – Õppe- ja kasvatustegevuse kokkuvõtte koostamine, strateegiakaardiga sidumine ning õppenõukogus esitlemine
10.06 – Õpetaja kui juht ja eestvedaja
13.06 – Direktor kui koolieelse lasteasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, aasta tegevuskava, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, rühma meeskonna ja õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 22: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2022/2023 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2022. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 21: Tõenäosusülesannete lahendamine kolmanda kooliastme matemaatika tundides
Nr. 20: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2021/2022 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2021. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 19: Milliseid õpitulemusi pole veel kunagi põhikooli matemaatika lõpueksamite ülesannetes esinenud ja mille õppimisele tuleks enam keskenduda distants- ja kontaktõppe tingimustes

Seeria B

Nr. 198: Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud koolitöötajatega
Nr. 197: Muudatused põhikooli riiklikus õppekavas alates 15.04.2022 ning nendest tulenevalt kiirmenetluse korras muudatuste sätestamine kooli õppekavas
Nr. 196: Dokumentide ajakohastamine seoses personalitööga üldhariduskoolis 2022
Nr. 195: Üldhariduskooli tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2022

Seeria C

Nr. 49: Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud lasteasutuse töötajatega
Nr. 48: Muutunud nõuded lasteaia mänguväljaku ohutuse tagamisele tulenevalt standardist EVS-EN 1176-7:2020
Nr. 47: Lasteaia õppeaasta kokkuvõtte näidis ja soovitused selle koostamiseks
Nr. 46: Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2022

Seeria D

Nr. 2: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. II osa.
Nr. 1: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. I osa.

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus