Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

23.05 – Täiendava õppetöö korraldamine
28.05 – Dokumentide vormistamine seoses kooli lõpetamise ja uute õpilaste kooli vastuvõtmisega
29.05 - Lasteaia majandusjuhataja ülesanded mänguväljakute tavaülevaatuse, töökindlusülevaatuse ja korralise põhiülevaatuse korraldamisel
30.05 – Nõuded sisehindamisele ning arengukava koostamisele kooli
04.06 - Võtted toimetulekuks distsipliini- ja käitumisprobleemidega õppetunnis
05.06 - Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava hindamise kaudu
06.06 - Õpetaja töö planeerimise korraldamine muutunud õpikäsituse kontekstis

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee. Broüür koos arvega saadetakse posti teel. Saatekulud kannab Merlecons ja Ko OÜ

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 136: Üldhariduskooli tegevuseks vajalike põhidokumentide loend
Nr. 135: Koolidirektori käskkirjade näidised
Nr. 134: Mõjutusmeetme rakendamine, mis on seotud õpilaselt keeletud esemete ja ainete äravõtmisega ning tema valduses olevate isiklike asjade läbivaatamise ja kontrollimisega

Seeria C

Nr. 36: Koolieelse lasteasutuse pedagoogilise nõukogu koosolekute protokollide näidised pedagoogilise nõukogu pädevuses olevate ülesannete arutamisel
Nr. 35: Vaidlusküsimuste lahendamine seoses vanemate kaebustega lasteaias
Nr. 34: Koolieelse lasteasutuse hoolekogu koosolekute protokollide näidised hoolekogu pädevuses olevate ülesannete arutamisel

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus