Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Uudised

11. märtsil 2023. a jõustusid uued riiklike õppekavade redaktsioonid:
Põhikooli riiklik õppekava
Gümnaasiumi riiklik õppekava
Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Koolitusteemadega seonduvaid videoklippe näeb Merlecons Youtube kanalil: Merlecons Youtube kanal

Koolitused koolidele ja lasteaedadele:
25.05 – Kuidas toime tulla „kiusliku ja ebamõistlikult nõudliku“ vanemaga – veebikoolitus
31.05 – Praktilised juhised kooli arengukava koostamiseks ja arengukava näidis – veebikoolitus
06.06 – Täiendav õppetöö ja klassikursuse kordamine: õpetaja töökava koostamine õpilasele, kes on jäetud täiendavale õppetööle ja selle kinnitamine ning dokumentatsioon õpilase klassikursuse kordama jätmisel – veebikoolitus
07.06 – Lasteaia majandusjuhataja ülesanded lasteasutuse turvalisuse tagamisel – veebikoolitus
08.06 – HEV koordineerija kohustuslikud tegevused õppeaasta lõpus: vajalikud direktori ja õppenõukogu otsused ja protokollid, rakendatud meetmete analüüsid ja hinnangud, individuaalse arengu jälgimise kaardi täitmine, individuaalse õppekava koostamise kohustuslikud olukorrad õppeaasta lõpus – veebikoolitus
09.06 – Õppeaasta kokkuvõte ning õpetaja eneseanalüüs ja oma töö tulemuslikkuse hindamine – veebikoolitus
14.06 – Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid ja nende asjakohane koostamine – veebikoolitus
15.06 – Muudatused põhikooli riiklikus õppekavas ja kooli õppekava uuendamine – veebikoolitus
16.06 – Direktor kui õppeasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, üldtööplaan, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid – veebikoolitus

Koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 22: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2022/2023 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2022. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 21: Tõenäosusülesannete lahendamine kolmanda kooliastme matemaatika tundides
Nr. 20: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2021/2022 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2021. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 19: Milliseid õpitulemusi pole veel kunagi põhikooli matemaatika lõpueksamite ülesannetes esinenud ja mille õppimisele tuleks enam keskenduda distants- ja kontaktõppe tingimustes

Seeria B

Nr. 201: Põhikooli õppekava üldosa uuendamine seoses muudatustega riiklikes õppekavades alates 11.03.2023. a
Nr. 200: Kooli kodukorras jälgimisseadmestiku kasutamise korra ajakohastamine tulenevalt Euroopa Andmekaitsenõukogu suunistest ja isikuandmete kaitse üldmäärusest
Nr. 199: Töölepingu näidis koolitöötajaga alates 01.08.2022
Nr. 198: Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud koolitöötajatega

Seeria C

Nr. 50: Töölepingu näidis koolieelse lasteasutuse töötajaga alates 01.08.2022
Nr. 49: Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud lasteasutuse töötajatega
Nr. 48: Muutunud nõuded lasteaia mänguväljaku ohutuse tagamisele tulenevalt standardist EVS-EN 1176-7:2020
Nr. 47: Lasteaia õppeaasta kokkuvõtte näidis ja soovitused selle koostamiseks

Seeria D

Nr. 2: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. II osa.
Nr. 1: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. I osa.

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus