Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Uudised

11. märtsil 2023. a jõustusid uued riiklike õppekavade redaktsioonid:
Põhikooli riiklik õppekava
Gümnaasiumi riiklik õppekava
Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Koolitusteemadega seonduvaid videoklippe näeb Merlecons Youtube kanalil: Merlecons Youtube kanal

Koolitused koolidele ja lasteaedadele:
28.11 – Skemaatilised tegevusjuhised HEV koordineerijale ja vajaliku dokumentatsiooni koostamine (IÕK, IAK, õpiabirühmade moodustamine)
29.11 – Dokumentide ajakohastamine seoses personalitööga üldhariduskoolis
30.11 – Töökorraldus ja dokumentatsioon lasteaia õppealajuhataja töös õpetajate töö korraldajana ja aruandluse eest vastutajana
01.12 – Muudatused põhikooli riiklikus õppekavas ja kooli õppekava uuendamine
05.12 – Meetodid koolivalmiduse määramiseks
06.12 – Skemaatilised tegevusjuhised HEV koordineerijale ja vajaliku dokumentatsiooni koostamine (IÕK, IAK, õpiabirühmade moodustamine)
07.12 – Inimeseõpetuse õpetamine lähtuvalt põhikooli riiklikust õppekavast: Kogemusõppel põhinevate aktiivõppe meetodite kasutamine ja kujundava hindamise põhimõtete rakendamine II kooliastmes teemaploki „Suhtlemine“ ja III kooliastmes teemaploki „Inimene“ raames
08.12 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja töös õpetajate töö korraldajana ja aruandluse eest vastutajana
12.12 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli sekretäri töös
13.12 – Muudatused põhikooli riiklikus õppekavas ja kooli õppekava uuendamine
14.12 – Lasteaia majandusjuhataja ülesanded lasteasutuse turvalisuse tagamisel
15.12 – Praktilised juhised kooli arengukava koostamiseks ja arengukava näidis

Koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 22: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2022/2023 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2022. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 21: Tõenäosusülesannete lahendamine kolmanda kooliastme matemaatika tundides
Nr. 20: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2021/2022 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2021. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 19: Milliseid õpitulemusi pole veel kunagi põhikooli matemaatika lõpueksamite ülesannetes esinenud ja mille õppimisele tuleks enam keskenduda distants- ja kontaktõppe tingimustes

Seeria B

Nr. 205: Õppenõukogu koosoleku protokollide ja otsuste näidised 2023
Nr. 204: Nõuded põhikooli ja gümnaasiumi füüsilisele ja vaimsele õppekeskkonnale tulenevalt riiklike õppevade ainekavadest
Nr. 203: Abimaterjal haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerijale 2023
Nr. 202: Abimaterjal kooli majandusjuhatajale 2023: turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond
Nr. 201: Põhikooli õppekava üldosa uuendamine seoses muudatustega riiklikes õppekavades alates 11.03.2023. a.
Nr. 200: Kooli kodukorras jälgimisseadmestiku kasutamise korra ajakohastamine tulenevalt Euroopa Andmekaitsenõukogu suunistest ja isikuandmete kaitse üldmäärusest
Nr. 199: Töölepingu näidis koolitöötajaga alates 01.08.2022
Nr. 198: Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud koolitöötajatega

Seeria C

Nr. 52: Abimaterjal lasteaia majandusjuhatajale 2023: turvaline ja ohutu töö- ja kasvukeskkond
Nr. 51: Abimaterjal koolieelse lasteasutuse direktorile: dokumendid lasteasutuse juhtimisel 2023
Nr. 50: Töölepingu näidis koolieelse lasteasutuse töötajaga alates 01.08.2022
Nr. 49: Muudatused töölepingu seaduses alates 01.08.2022 ning nendest tulenevalt kohustus ajakohastada töölepingud lasteasutuse töötajatega
Nr. 48: Muutunud nõuded lasteaia mänguväljaku ohutuse tagamisele tulenevalt standardist EVS-EN 1176-7:2020
Nr. 47: Lasteaia õppeaasta kokkuvõtte näidis ja soovitused selle koostamiseks

Seeria D

Nr. 2: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. II osa.
Nr. 1: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. I osa.

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus