Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Uudised

Oleme koolitustegevuses jõudnud märgilise tähiseni. 12. jaanuariks 2022. a oli Merlecons ja Ko koolitustel osalenuid kokku 50 000.

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Koolitusteemadega seonduvaid videoklippe näeb Merlecons Youtube kanalil: Merlecons Youtube kanal

18.05 – Üldist tuge vajavate ja HEV õpilaste toetamisega seotud tegevuste korraldamine ja dokumenteerimine koolis
18.05 – Direktor kui õppeasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, üldtööplaan, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid – veebikoolitus (algusaeg 10.00 ja lõpuaeg 15.30)
19.05 – Õppeaasta sisehindamise kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine lasteaias
20.05 – Õppealajuhataja kui õppe-kasvatustegevuse juht koolis, õpetajate töö korraldaja ja aruandluse eest vastutaja
23.05 – Direktor kui koolieelse lasteasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, aasta tegevuskava, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, rühma meeskonna ja õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid – veebikoolitus (algusaeg 12.00 ja lõpuaeg 17.00)
24.05 – Praktilised juhised kooli arengukava koostamiseks ja arengukava näidis
25.05 – Praktilised juhised kooli arengukava koostamiseks ja arengukava näidis – veebikoolitus (algusaeg 10.00 ja lõpuaeg 15.30)
25.05 – Direktor kui koolieelse lasteasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, aasta tegevuskava, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, rühma meeskonna ja õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid
26.05 – Õppeaasta kokkuvõtte koostamine ja tulemuslikkuse hindamine koolis
27.05 – Praktilised juhised lasteaia arengukava koostamiseks ja arengukava näidis
30.05 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli sekretäri töös – veebikoolitus (algusaeg 12.00 ja lõpuaeg 17.00)
31.05 – Dokumentide ajakohastamine seoses personalitööga üldhariduskoolis – veebikoolitus (algusaeg 10.00 ja lõpuaeg 15.30)

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 21: Tõenäosusülesannete lahendamine kolmanda kooliastme matemaatika tundides
Nr. 20: Õppimise kavandamine matemaatikas õppeaastaks 2021/2022 põhikooli lõpuklassis lähtudes 2021. a põhikooli matemaatika lõpueksami sisust
Nr. 19: Milliseid õpitulemusi pole veel kunagi põhikooli matemaatika lõpueksamite ülesannetes esinenud ja mille õppimisele tuleks enam keskenduda distants- ja kontaktõppe tingimustes

Seeria B

Nr. 197: Muudatused põhikooli riiklikus õppekavas alates 15.04.2022 ning nendest tulenevalt kiirmenetluse korras muudatuste sätestamine kooli õppekavas
Nr. 196: Dokumentide ajakohastamine seoses personalitööga üldhariduskoolis 2022
Nr. 195: Üldhariduskooli tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2022
Nr. 194: Juhised ja selgitused kooli arengukava struktuurielementide koostamiseks
Nr. 193: Individuaalne õppekava välisriigist õppima asunud õpilasele
Nr. 192: Kooli õppekava täiendamine seoses välismaalaste õppima asumisega gümnaasiumis: eesti keel teise keelena ainekava näidis C1 ja C2 keeleoskustaseme saavutamiseks
Nr. 191: Kooli õppekava täiendamine seoses välismaalaste õppima asumisega põhikoolis ja gümnaasiumis: eesti keel teise keelena ainekava näidis B1 ja B2 keeleoskustaseme saavutamiseks
Nr. 190: Kooli õppekava täiendamine seoses välismaalaste õppima asumisega põhikoolis ja gümnaasiumis: eesti keel teise keelena ainekava näidis A1 ja A2 keeleoskustaseme saavutamiseks
Nr. 189: Välismaalase õppima asumise taotluse menetlemine põhikoolis ja gümnaasiumis

Seeria C

Nr. 46: Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2022 Nr. 45: Abimaterjal lasteaia majandusjuhatajale 2022: turvaline ja ohutu töö- ja õpikeskkond Nr. 44: Juhised ja selgitused lasteaia arengukava struktuurielementide koostamiseks
Nr. 43: Töökeskkonna riskianalüüs koolieelses lasteasutuses
Nr. 42: Koolieelse lasteasutuse kodukorra näidis terviktekstina koos COVID-19 leviku tõkestamist kirjeldavate sätetega
Nr. 41: Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine lasteaias

Seeria D

Nr. 2: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. II osa.
Nr. 1: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. I osa.

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus