Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Uudised

11. märtsil 2023. a jõustusid uued riiklike õppekavade redaktsioonid:
Põhikooli riiklik õppekava
Gümnaasiumi riiklik õppekava
Põhikooli lihtsustatud riiklik õppekava

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

Koolitusteemadega seonduvaid videoklippe näeb Merlecons Youtube kanalil: Merlecons Youtube kanal

Koolitused koolidele ja lasteaedadele:
12.03 – Milliste tegevuste kaudu „kahemehi“ vähendada
13.03 – Kooli õppekava koostamine põhikoolis
14.03 – Lasteaia majandusjuhataja ülesanded lasteasutuse turvalisuse tagamisel
15.03 – Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid ja nende asjakohane koostamine
19.03 – Skemaatilised tegevusjuhised HEV koordineerijale ja vajaliku dokumentatsiooni koostamine (IÕK, IAK, õpiabirühmade moodustamine)
20.03 – Dokumentide ajakohastamine seoses personalitööga üldhariduskoolis
21.03 – Direktor kui õppeasutuse strateegiline juht: sisehindamine, arengukava, üldtööplaan, õppeaasta analüütiline kokkuvõte, õpetajate eneseanalüüsil põhinevad töö tulemuslikkuse analüüsid
22.03 – Lasteaia õpetaja ja rühma meeskonna eneseanalüüs ja töö tulemuslikkuse hindamine õppeaasta kokkuvõtte koostamisel
26.03 – Huvijuhi ülesanded ja roll tulenevalt õppekavast
27.03 – Kooli õppekava koostamine põhikoolis
28.03 – Praktilised juhised lasteaia arengukava koostamiseks ja arengukava näidis

Koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 26: Kooli õppekava ainevaldkonna „Kehaline kasvatus“ näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Nr. 25: Kooli õppekava ainevaldkonna „Sotsiaalained“ näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Nr. 24: Kooli õppekava ainevaldkonna „Loodusained“ näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades (sh ka koolile, kus toimub lihtsusatud õpe)
Nr. 23: Kooli õppekava üldosa näidis põhikoolile alates 01.09.2024. a tulenevalt muudatustest riiklikes õppekavades

Seeria B

Nr. 205: Õppenõukogu koosoleku protokollide ja otsuste näidised 2023
Nr. 204: Nõuded põhikooli ja gümnaasiumi füüsilisele ja vaimsele õppekeskkonnale tulenevalt riiklike õppevade ainekavadest
Nr. 203: Abimaterjal haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerijale 2023

Seeria C

Nr. 52: Abimaterjal lasteaia majandusjuhatajale 2023: turvaline ja ohutu töö- ja kasvukeskkond
Nr. 51: Abimaterjal koolieelse lasteasutuse direktorile: dokumendid lasteasutuse juhtimisel 2023
Nr. 50: Töölepingu näidis koolieelse lasteasutuse töötajaga alates 01.08.2022

Seeria D

Nr. 2: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. II osa.
Nr. 1: Valmistu põhikooli matemaatika lõpueksamiks. Iseseisvaks kordamiseks. I osa.

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus