Merlecons - koolitus ja teabekeskus

Koolituskeskuses toimuvad koolitused koolidele ja lasteaedadele

29.09 – Tunnivaatluse kohustuse õiguslik alus, tunnivaatluse läbiviimine, tulemuste tagasisidestamine ja protokollimine
30.09 – Koolidirektori põhitegevuste korrastamine lähtuvalt õigusaktidest 2020/2021. õppeaasta kontekstis
01.10 – Lasteaia majandusjuhataja ülesanded lasteasutuse turvalisuse tagamisel
02.10 – Nõuded kooli kodukorra sisule ja vormile tulenevalt õigusaktidest ning kooliturvalisuse peatükkide ajakohastamine
05.10 – Õpilaste ja vanemate kaebuste lahendamine koolis ning stiilisoovitused vastuskirjade koostamiseks
06.10 – Inimeseõpetuse õpetamine lähtuvalt põhikooli riiklikust õppekavast: Kogemusõppel põhinevate aktiivõppe meetodite kasutamine ja kujundava hindamise põhimõtete rakendamine inimeseõpetuse õpetamisel II kooliastmes teemaploki "Suhtlemine" ja III kooliastmes teemaploki "Inimene" raames
07.10 – Hübriidõppe läbiviimine viisil, mis ei põleta õpetajat läbi ja ennetab lapsevanema kaebusi
08.10 – Õpiabi- ja tasemerühmade ja eriklasside moodustamine ning nõuded individuaalse arengu jälgimise kaardi ja individuaalse õppekava koostamisele
09.10 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli sekretäri töös
12.10 – Kehalise kasvatuse õpetaja töö planeerimine ja hindamine kooskõlas andmekaitse reeglitega
13.10 – Õppenõukogu sekretäri ülesanded õppenõukogu tegevuse korraldamisel ja dokumenteerimisel
14.10 – Tugispetsialistide (eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi, psühholoogi ja logopeedi) põhifunktsioonid koolis
15.10 – Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava hindamise ehk õppimist toetava hindamise kaudu
16.10 – Võtted toimetulekuks distsipliini- ja käitumisprobleemidega õppetunnis
26.10 – Lasteaia direktori ja õppealajuhataja ülesanded lasteaia tegevuse ja dokumentatsiooni korrastamisel kooskõlas õigusaktidega
27.10 – Huvijuhi ülesanded ja roll tulenevalt õppekavast
28.10 – Töökorraldus ja dokumentatsioon kooli õppealajuhataja (õppejuhi) töös
29.10 – Loovtöö (põhikoolis), õpilasuurimuse ja praktilise töö (gümnaasiumis) nüüdisaegsed ja ajakohased sisu ning vorminõuded
30.10 – Koolidirektori põhitegevuste korrastamine lähtuvalt õigusaktidest 2020/2021. õppeaasta kontekstis

Koolituskeskuses toimuvate koolituste õppekavad

Õppekavadega saab tutvuda siin: Õppekavad PDF failina.

Koolitusele registreerimine

Koolitusele registreerimiseks palume saata e-kiri aadressil koolitus@merlecons.ee. Registreerimisel on vajalik järgmine informatsioon: osaleja ees- ja perekonnanimi, isikukood, õppeasutus.

Merlecons Toimetised üksiknumbri tellimine

Perioodilise väljaande üksiknumbri tellimiseks palume saata e-kiri aadressil toimetised@merlecons.ee.

Seeria A

Nr. 10: Juhised eesmärgistatud õppekäigu läbiviimiseks
Nr. 9: Iseseisva õppimise oskuste süsteemne arendamine kujundava ehk õppimist toetava hindamise kaudu
Nr. 8: Kujundava hindamise kaudu iga õpilase arengu toetamine

Seeria B

Nr. 161: Koolile vajalike nõusolekute sisu ja vorminõuded fotode ning videote tegemiseks ja avaldamiseks
Nr. 160: Käskkirjad, protokollid, dokumendid ja korrad igapäevases koolijuhtimises ning teabehalduses
Nr. 159: Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine
Nr. 158: Õppenõukogu, õpilasesinduse, hoolekogu ja teiste koosolekute korraldamine elektrooniliste vahendite abil või otsuste vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata
Nr. 157: Hääletustulemuste protokollide näidised õppenõukogu otsuste vastuvõtmisel koosolekut kokku kutsumata
Nr. 156: Muudatused PGSis alates 07.05.2020, riiklikes õppekavades alates 09.05.2020 ning õppe- ja kasvatuskorralduses alates 15.05.2020 ja nendest tulenevalt kiirmenetluse korras koolisiseste dokumentide muutmise vajadus

Seeria C

Nr. 41: Õpetaja eneseanalüüs ja enesehindamine lasteaias
Nr. 40: Õpetaja töölepingu sõlmimine ja lõpetamine koolieelses lasteasutuses
Nr. 39: Koolieelse lasteasutuse sisehindamise aruande ja arengukava näidised
Nr. 38: Lasteaia tegevuseks vajalikud põhidokumendid 2019
Nr. 37: Koolieelse lasteasutuse direktori käskkirjade näidised

 Merlecons - koolitus ja teabekeskus